Kontakt med oss

Konkurranse

Konkurranse: EU-kommisjonen publiserer 2020-rapporten om konkurransepolitikk

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har publisert en rapport om konkurransepolitikk for 2020, der den presenterer de viktigste politikk- og lovgivningsinitiativene som ble gjennomført i fjor, samt et utvalg av vedtak vedtatt. I 2020 bidro EUs konkurransepolitikk betydelig til kommisjonens innsats for å svare på koronavirusutbruddet, både når det gjelder helsevesenet, og også på innvirkningen på borgernes levebrød. Statsstøtten Midlertidig rammeverk, som ble vedtatt i begynnelsen av krisen, har gjort det mulig for medlemslandene å bruke den fulle fleksibiliteten som er forutsatt under statsstøtteregler for å støtte økonomien i sammenheng med koronaviruspandemien. På Antitrustområdet publiserte kommisjonen en Kommunikasjon gi veiledning til selskaper som samarbeider om prosjekter som tar sikte på å løse mangel på forsyninger av viktige koronavirusrelevante produkter og tjenester, som medisiner og medisinsk utstyr.

Videre, til tross for utfordringene som ble fremmet av endrede arbeidsforhold, i 2020, tok kommisjonen flere beslutninger på dette feltet, blant annet tre kartellbeslutninger og 5 antitrustbeslutninger. Det har også lansert en antitrustforespørsel inn i sektoren Internet of Things (IoT) for forbrukerrelaterte produkter og tjenester i EU. Også innen fusjonskontroll vedtok Kommisjonen over 350 fusjonsvedtak og grep inn i 18 saker (inkludert 13 fusjoner godkjent med forbehold om forpliktelser i første fase og 3 godkjent med rettsmidler etter en annen fase). Kommisjonen vedtok også et forslag til en Lov om digitale markeder for å ta opp de negative konsekvensene som følge av visse oppførsler fra plattformer som fungerer som digitale 'portvoktere' for det indre markedet, og publiserte en White Paper, å utvikle verktøy og politikker for bedre å takle de forvridende effektene av utenlandske subsidier i det indre markedet. Den fulle teksten til rapporten (tilgjengelig på EN, FR og DE og andre språk) og det medfølgende personalets arbeidsdokument (tilgjengelig i EN) er tilgjengelig her..

Annonse

Konkurranse

Konkurranse: Kommisjonen publiserer funn av evaluering av Market Definition Notice

Publisert

on

EU-kommisjonen har publisert en Arbeidsdokumentet som oppsummerer funnene i evalueringen av Market Definition Notice som brukes i EUs konkurranserett.

Målet med evalueringen var å bidra til kommisjonens vurdering av hvordan markedsdefinisjonsmeldingen fungerer, for å avgjøre om meldingen skal oppheves, la den være uendret eller revidere den.

Konserndirektør Margrethe Vestager, med ansvar for konkurransepolitikken, sa: ”Vi må analysere markedet og grensene for markedet der selskaper konkurrerer. Merknad om definisjon av markedet er veldig nyttig i den sammenheng. Evalueringen har bekreftet at den gir klarhet og gjennomsiktighet til interessenter om hvordan vi nærmer oss markedsdefinisjon. De grunnleggende prinsippene i Market Definition Notice, basert på EU-domstolenes rettspraksis, er fortsatt sunne i dag. Samtidig indikerer evalueringen at kunngjøringen ikke fullt ut dekker nyere utvikling i markedsdefinisjonspraksis, inkludert de som er knyttet til digitaliseringen av økonomien. Vi vil nå analysere om og hvordan meldingen skal revideres for å løse problemene vi har identifisert. ”

Annonse

Kommisjonen lanserte evalueringen av Market Definition Notice i mars 2020. Under evalueringen samlet Kommisjonen bevis for å forstå hvordan kunngjøringen har utført siden den ble vedtatt i 1997. Beviset som ble samlet inn inkluderer blant annet bidrag fra interessenter samlet i en offentlig høring som fant sted mellom kl Juni og oktober 2020. I tillegg kommer kommisjonen konsultert EUs nasjonale konkurransemyndigheter og proaktivt engasjert med eksperter og representanter fra interessentgrupper. Til slutt ba kommisjonen om en ekstern evaluering støtteundersøkelse, som gjennomgikk relevant praksis i andre jurisdiksjoner, samt juridisk og økonomisk litteratur, i forhold til fire spesifikke aspekter ved markedsdefinisjon: (i) digitalisering, (ii) innovasjon, (iii) geografisk markedsdefinisjon og (iv) kvantitative teknikker.

Resultatene av evalueringen

Evalueringen har vist at markedsdefinisjonsmeldingen fortsatt er svært relevant, da den gir klarhet og åpenhet til selskaper og andre interessenter om kommisjonens tilnærming til markedsdefinisjon - et viktig første trinn i kommisjonens vurdering i mange kart- og fusjonssaker.

Annonse

Resultatene av evalueringen indikerer at markedsdefinisjonsmeldingen gir effektiv, omfattende og tydelig veiledning om sentrale spørsmål om markedsdefinisjon og om kommisjonens tilnærming til den.

Samtidig antyder evalueringen også at kunngjøringen ikke fullt ut gjenspeiler utviklingen i beste praksis innen markedsdefinisjon som har funnet sted siden 1997, inkludert den siste utviklingen i EUs rettspraksis. For eksempel har kommisjonen raffinert sin tilnærming til markedsdefinisjon i tråd med de rådende markedsforholdene, som i dag blir stadig mer digitale og sammenkoblede, og sofistikering av tilgjengelige verktøy, som forbedret behandling av et stort antall dokumenter eller raffinerte kvantitative teknikker. Videre, siden kommisjonen ble vedtatt, har kommisjonen også samlet mer erfaring med å analysere markeder som potensielt er globale eller i det minste bredere enn Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 I henhold til evalueringen inkluderer områder der markedsdefinisjonsmerknaden kanskje ikke er helt oppdatert: (i) bruk og formål med SSNIP-testen (liten betydelig ikke-forbigående prisøkning) for å definere relevante markeder; (ii) digitale markeder, særlig med hensyn til produkter eller tjenester som markedsføres til null pengepris og til digitale 'økosystemer', (iii) vurdering av geografiske markeder i forhold til globalisering og importkonkurranse; (iv) kvantitative teknikker; (v) beregningen av markedsandeler, og (vi) ikke-priskonkurranse (inkludert innovasjon).

Kommisjonen vil reflektere over behovet og hvordan man skal løse problemene som ble identifisert i forbindelse med evalueringen.

Bakgrunn

Markedsdefinisjon er et verktøy for å identifisere grensene for konkurranse mellom virksomheter. Målet med å definere det relevante produkt- og geografiske markedet er å identifisere de faktiske konkurrentene som begrenser de kommersielle beslutningene til de berørte foretakene, for eksempel deres prisbeslutninger. Det er fra dette perspektivet at markedsdefinisjonen gjør det blant annet mulig å beregne markedsandeler som formidler meningsfull informasjon for å vurdere markedsmakt i sammenheng med fusjons- eller antitrustprosedyrer.

Markedsdefinisjoner gjenspeiler markedsrealiteter. Derfor er de forskjellige på sektorer og kan utvikle seg over tid. Geografiske markedsdefinisjoner kan for eksempel variere fra nasjonale eller lokale markeder - for eksempel for detaljhandel med forbruksvarer - til globale markeder, for eksempel for salg av luftfartkomponenter. Etter hvert som markedsrealiteter utvikler seg over tid, utvikler kommisjonens markedsdefinisjoner seg også over tid.

De Merknad om definisjon av markedet gir veiledning om prinsippene og beste praksis for hvordan kommisjonen bruker begrepet relevant produkt- og geografisk marked i sin håndheving av EUs konkurranserett.

Mer informasjon

se dedikert webside av DG Competition, som inneholder alle bidrag fra interessenter som er levert i sammenheng med evalueringen, oppsummeringer av de forskjellige konsultasjonsaktivitetene og sluttrapporten fra evalueringsstøtteundersøkelsen.

Fortsett å lese

Konkurranse

Bilselskapene bøtelagt 875 millioner euro for samarbeid mot NOx-fjerningsteknologier

Publisert

on

EU-kommisjonen har funnet at Daimler, BMW og Volkswagen-gruppen (Volkswagen, Audi og Porsche) brøt EUs antitrustregler ved å samarbeide om teknisk utvikling innen NOx-rengjøring. 

Kommisjonen har ilagt en bot på 875 millioner euro. Daimler ble ikke bøtelagt, da det avslørte eksistensen av kartellet til Kommisjonen. Alle parter erkjente at de var involvert i kartellet og ble enige om å avgjøre saken.

Kommisjonens visepresident Margrethe Vestager, med ansvar for konkurransepolitikken, sa: “De fem bilprodusentene Daimler, BMW, Volkswagen, Audi og Porsche hadde teknologien for å redusere skadelige utslipp [men] de unngikk å konkurrere om å utnytte dette teknologiens fulle potensial. . Konkurranse og innovasjon om håndtering av bilforurensning er avgjørende for at Europa skal oppfylle våre ambisiøse Green Deal-mål. ” 

Annonse

Bilprodusentene holdt regelmessige tekniske møter for å diskutere utviklingen av selektiv katalytisk reduksjon (SCR) -teknologi som eliminerer utslipp av skadelig nitrogenoksid (NOx) fra dieselbiler gjennom injeksjon av urea (også kalt “AdBlue”) i eksosen. gassstrøm. I over fem år (2009 - 2014) samarbeidet bilprodusentene for å unngå konkurranse ved hjelp av denne nye teknologien.

Dette er den første avgjørelsen om kartellforbud basert utelukkende på en begrensning av teknisk utvikling og ikke på prisfastsetting, markedsdeling eller kundetildeling.

Whistleblower verktøy

Annonse

Kommisjonen har satt opp et verktøy for å gjøre det lettere for enkeltpersoner å varsle det om konkurransebegrensende atferd samtidig som de opprettholder deres anonymitet. Verktøyet beskytter varslernes anonymitet gjennom et spesialdesignet kryptert meldingssystem som tillater toveiskommunikasjon. Verktøyet er tilgjengelig via dette link.

Fortsett å lese

Konkurranse

Kommisjonen lanserer sonde på Facebook Marketplace

Publisert

on

I dag (4. juni) har EU-kommisjonen åpnet en formell etterforskning for å vurdere om Facebook brøt EUs konkurranseregler, skriver Catherine Feore. 

Online rubrikkannonseleverandører annonserer sine tjenester via Facebook, samtidig konkurrerer de med Facebooks egen online rubrikkannonsetjeneste, 'Facebook Marketplace'. Kommisjonen undersøker om Facebook kan ha gitt Facebook Marketplace en urettferdig konkurransefortrinn ved å bruke data innhentet fra konkurrerende leverandører mens de annonserer på Facebook. 

Den formelle etterforskningen vil også vurdere om Facebook knytter sin online rubrikkannonsetjeneste 'Facebook Marketplace' til sitt sosiale nettverk. Kommisjonen vil undersøke om måten Facebook Marketplace er innebygd i det sosiale nettverket utgjør en form for tilknytning som gir den en fordel når den når ut til kunder. Som en 'sosial markedsplass' kan du også se bredere profiler, felles venner og chatte ved hjelp av Facebook messenger, funksjoner som er forskjellige fra andre leverandører.

Annonse

Kommisjonen påpeker at med nesten tre milliarder mennesker som bruker Facebook på månedlig basis og nesten syv millioner firmaer som annonserer, har Facebook tilgang til enorme mengder data om aktivitetene til brukere av det sosiale nettverket og utover, slik at det kan målrettes mot spesifikke kundegrupper. .

Konserndirektør Margrethe Vestager, med ansvar for konkurransepolitikken, sa: “Vi vil se nærmere på om Facebook har et unødig konkurransefortrinn, spesielt i online rubrikkannonsesektoren, der folk kjøper og selger varer hver dag, og hvor Facebook konkurrerer også med selskaper det samler inn data fra. I dagens digitale økonomi skal data ikke brukes på måter som fordreier konkurransen. ” 

UK: 'Vi vil samarbeide tett med EU-kommisjonen'

Annonse

Storbritannias konkurranse- og markedsføringsmyndighet (CMA) har også startet en undersøkelse av Facebooks aktiviteter på dette området. Kommisjonens talsmann for konkurranse, Ariana Podesta, sa: "Kommisjonen vil søke å jobbe tett med Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet når de uavhengige undersøkelsene utvikler seg."

Andrea Coscelli, administrerende direktør i CMA, sa: “Vi har til hensikt å undersøke Facebooks bruk av data grundig for å vurdere om forretningspraksis gir det en urettferdig fordel i online dating og rubrikkannonsesektoren.

“Enhver slik fordel kan gjøre det vanskeligere for konkurrerende selskaper å lykkes, inkludert nye og mindre virksomheter, og kan redusere kundevalget.

"Vi vil jobbe tett med EU-kommisjonen når vi undersøker disse spørsmålene, og fortsetter vår koordinering med andre byråer for å takle disse globale problemene."

CMA har fremhevet hvordan Facebook-påloggingen, som kan brukes til å logge på andre nettsteder, apper og tjenester ved hjelp av deres Facebook-påloggingsdetaljer, kan brukes til fordel for Facebooks egne tjenester. CMA fremhever også 'Facebook Dating' - en datingprofiltjeneste den lanserte i Europa i 2020.

Separat fra denne nye undersøkelsen om Facebooks bruk av markedsføringsdata, har Storbritannias Digital Markets Unit (DMU) begynt å se på hvordan oppførselskoder kan fungere i praksis for å styre forholdet mellom digitale plattformer og grupper, for eksempel små bedrifter, som stole på disse plattformene for å nå potensielle kunder. 

DMU opererer i 'skygge', ikke-lovfestet form, i påvente av lovgivning som vil gi den full fullmakt. I forkant av dette vil CMA fortsette sitt arbeid for å fremme konkurranse og forbrukernes interesser i digitale markeder, inkludert å iverksette håndhevingstiltak der det er nødvendig.

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender