Kontakt med oss

enkelt~~POS=TRUNC Market

Nye EU-regler for leketøyssikkerhet rykker et skritt nærmere

DELE:

Publisert

on

EUs råd har vedtatt sitt standpunkt (forhandlingsmandat) om leketøyssikkerhetsforordningen som oppdaterer reglene for å beskytte barn mot risiko knyttet til bruk av leker. Mens gjeldende lovgivning gjør EUs leketøyssikkerhetsregler blant de strengeste i verden, har den foreslåtte lovgivningen som mål å øke beskyttelsen mot skadelige kjemikalier (f.eks. hormonforstyrrende stoffer) og forsterke håndhevingsreglene med et nytt digitalt produktpass.

Rådets holdning støtter de generelle målene for forslaget, men introduserer flere forbedringer for å klargjøre forpliktelsene til økonomiske aktører og nettbaserte markedsplasser; den angir innholdet i det digitale produktpasset og advarslene og øker antallet stoffer som er forbudt i leker.

Selv om de nåværende reglene er blant de sikreste i verden, klarte vi under det belgiske presidentskapet å styrke kravene til økonomiske aktører og leverandører av nettbaserte markedsplasser. Spesielle sikkerhetskrav, inkludert kjemiske krav, har blitt forbedret, og foredler nye eller eksisterende risikoer. Sikkerheten til leker fortjener vår største oppmerksomhet, og vi bør absolutt fortsette å beskytte barna våre mot at produkter som ikke overholder kravene blir produsert eller importert.
Pierre-Yves Dermagne, belgisk visestatsminister og minister for økonomi og sysselsetting 

Forhandlingsmandatet angir rådets holdning til et forslag fremmet av Kommisjonen i juli 2023. Kommisjonens forslag til en sikkerhetsforordning for leketøy tar sikte på å oppdatere det eksisterende direktivet med tiltak for å øke beskyttelsen mot skadelige kjemiske produkter, utvide forbudet mot kreftfremkallende, mutagene. og produkter som er giftige for reproduksjon (CMR) for andre farlige kjemiske produkter som hormonforstyrrende stoffer og kjemikalier som påvirker luftveiene eller andre organer. 

Den foreslåtte lovgivningen tar sikte på å redusere antall ikke-kompatible og usikre leker på EU-markedet ved å styrke håndhevelsen av lovkravene, spesielt for importerte leker. Kommisjonens forslag introduserer et digitalt produktpass (DPP) som vil inneholde informasjon om sikkerheten til leken, slik at grensekontrollmyndighetene kan skanne alle digitale pass ved hjelp av et nytt IT-system. Kommisjonen vil kunne oppdatere forordningen og beordre fjerning av visse leker fra markedet dersom det oppstår nye risikoer som ikke er tatt med i den gjeldende teksten i fremtiden.  

I rådets forhandlingsmandat er forpliktelsene til økonomiske aktører blitt tilpasset den generelle produktsikkerhetsforskriften (GPSR) og med de nye realitetene i det økende volumet av nettsalg. For dette formål vil produsentene bli pålagt å merke advarslene på et eller flere språk som lett kan forstås av forbrukere og andre sluttbrukere, som bestemt av medlemsstatene. Produsenter vil også måtte informere andre økonomiske aktører i distribusjonskjeden om eventuelle produktsamsvarsproblemer. Videre vil leketøysimportører måtte informere produsenten og markedstilsynsmyndighetene dersom de mistenker at et leketøy utgjør en risiko.

Rådets mandat tydeliggjør også pliktene til «leverandører av oppfyllelsestjenester» (selskapene som tar seg av de logistiske elementene ved salg av produkter, som lager, plukking, pakking eller frakt). De anses som økonomiske aktører, siden tjenesteleverandører spiller en viktig rolle i markedsføringen av leker, og spesielt leker fra tredjeland eller de som kjøpes på nettet. Deres forpliktelser vil være begrenset til deres rolle i leverandørkjeden, ettersom rådets holdning vurderer at tilbydere av nettbaserte markedsplasser spiller en viktig rolle når de formidler salg eller promotering av leker mellom næringsdrivende og forbrukere.

Annonse

Derfor vil leker som ikke er i samsvar med sikkerhetsforskriften for leketøy bli ansett som ulovlig innhold i henhold til loven om digitale tjenester (DSA). Forhandlingsmandatet fastsetter også leketøysspesifikke forpliktelser for tilbydere av nettbaserte markedsplasser, i tillegg til de som kreves av det eksisterende juridiske rammeverket (som DSA og GPSR). For eksempel krever det at grensesnittene til nettbaserte markedsplasser utformes og organiseres på en måte som gjør det mulig for økonomiske aktører å vise CE-merkingen, enhver advarsel som er nødvendig for forbrukeren før kjøp og nettlenken eller databæreren (dvs. QR eller strekkode) som gir en lenke til det digitale produktpasset. Forhandlingsmandatet justerer videre bestemmelsene knyttet til det digitale produktpasset med reguleringen av økodesign for bærekraftige produkter (ESPR).

Rådets standpunkt introduserer en definisjon av «digitalt produktpass» for å klargjøre hvilken informasjon som skal inneholdes i de digitale produktpassene og de tekniske egenskapene til databæreren. Omfanget av de tekniske kravene knyttet til det digitale produktpasset for leker vil bli bestemt av gjennomføringsrettsaktene vedtatt av Kommisjonen.

Rådets standpunkt klargjør også kravene til minstestørrelse, synlighet og lesbarhet for varslingsoppslag, slik at de er visuelt tilgjengelige for befolkningen generelt. Rådets posisjon justerer leketøysforskriften med forordningen om klassifisering, merking og emballasje (CLP) av kjemiske produkter. For det formål begrenser den det generelle forbudet mot tilstedeværelse av stoffer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i leker til de som har vært underlagt harmonisert klassifisering.

Videre innføres et forbud mot visse kategorier av hudsensibiliserende stoffer (kjemiske stoffer som fremkaller en allergisk reaksjon etter hudkontakt), et forbud mot leker som har en biocidfunksjon, og et forbud mot behandling av leker med biocidprodukter (unntatt leker). som er ment å plasseres permanent utendørs). Biocidprodukter er stoffer inkludert konserveringsmidler, insektmidler, desinfeksjonsmidler og plantevernmidler som brukes til å kontrollere skadelige organismer. Visse konserveringsmidler er tillatt i noen slags leketøysmaterialer. Til slutt, når det gjelder allergifremkallende dufter, oppdaterer forhandlingsmandatet de spesifikke reglene for bruk i leker (inkludert et forbud mot tilsiktet bruk av dufter i leker), samt merking av visse allergifremkallende dufter.

Den generelle tilnærmingen som ble vedtatt i dag, formaliserer rådets forhandlingsposisjon. Den gir rådsformannskapet et mandat for forhandlinger med Europaparlamentet, som vil starte så snart det nyinnsatte parlamentet vedtar sin posisjon.  

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender