Kontakt med oss

Klima forandringer

Reduksjoner i utslipp av fluorholdige gasser for å fremme EUs kamp mot klimaendringer 

DELE:

Publisert

on

Parlamentets miljøkomité er enig i en ambisiøs reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser, for ytterligere å bidra til EUs klimanøytralitetsmål.

Medlemmer av komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet (ENVI) vedtok sitt standpunkt vedr revidere EUs regelverk for utslipp av fluorholdige gasser (F-gasser) med 64 stemmer for, åtte mot og sju avsto.

Gå raskere mot alternative løsninger

For å akselerere innovasjon i, og utvikling av, mer klimavennlige løsninger og for å gi sikkerhet for forbrukere og investorer, ønsker MEP-er å styrke nye krav foreslått av Kommisjonen som forbyr markedsføring på det indre markedet av produkter som inneholder F-gasser (vedlegg). IV). Teksten legger også til forbud mot bruk av F-gasser for sektorer hvor det er teknologisk og økonomisk gjennomførbart å gå over til alternativer som ikke bruker F-gasser, som kjøling, klimaanlegg, varmepumper og elektriske koblingsanlegg.

Fremskynde overgangen til klimanøytralitet

Rapporten introduserer en brattere bane fra 2039 og utover for å fase ned hydrofluorkarboner (HFC) som er plassert på EU-markedet, med mål om et null HFC-mål innen 2050 (vedlegg VII). Utfasing av HFK-produksjon og -forbruk i EU ville tilpasse disse oppdaterte reglene med EUs klimanøytralitetsmål for 2050.

Ifølge MEP-er bør kommisjonen følge nøye med på markedsutviklingen i nøkkelsektorer som varmepumper og halvledere. For varmepumper må kommisjonen sørge for at utfasingen av HFC ikke vil sette HFC i fare RePowerEU utplasseringsmål for varmepumper ettersom industrien må jobbe for å erstatte HFK med naturlige alternativer.

Annonse

Forbedre håndhevelsen for å forhindre ulovlig handel

MEP-er foreslår mer tiltak mot ulovlig handel med disse gassene ved å foreslå administrative minimumsbøter for manglende overholdelse. De ønsker også at tollmyndighetene skal beslaglegge og konfiskere F-gasser importert eller eksportert i strid med reglene, i tråd med miljøkriminalitetsdirektivet.

rapportør Bas Eickhout (De Grønne/EFA, NL) sa: «F-gasser er ikke godt kjent, men har store implikasjoner for klimaet vårt, ettersom de er svært kraftige klimagasser. I de fleste tilfeller er naturlige alternativer lett tilgjengelige. Det er derfor vi stemte for en ambisiøs posisjon om å fase ut F-gasser fullt ut innen 2050 og i de fleste sektorer allerede innen slutten av dette tiåret. Vi gir klarhet til markedet og et signal om å investere i alternativer. Mange europeiske selskaper er allerede i forkant av denne utviklingen og vil dra nytte av den på grunn av deres markedsposisjon og eksportmuligheter.»

Neste trinn

Rapporten skal etter planen vedtas under plenumsmøtet 29.–30. mars 2023 og vil utgjøre parlamentets forhandlingsposisjon med EUs regjeringer om den endelige utformingen av lovgivningen.

Bakgrunn

Fluorerte drivhusgasser, som inkluderer hydrofluorkarboner (HFC), perfluorkarboner (PFC), svovelheksafluorid og nitrogentrifluorid, er menneskeskapte drivhusgasser (GHG) med høyt globalt oppvarmingspotensial. De brukes i vanlige apparater som kjøleskap, klimaanlegg, varmepumper, brannvern, skum og aerosoler. De er dekket av Paris-avtalen sammen med CO2, metan og lystgass og står for rundt 2,5 % av EUs klimagassutslipp.

Ytterligere reduksjon av F-gassutslipp er nødvendig for å bidra til EUs klimamål og overholde Kigali-endring til Montreal-protokollen om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Mer informasjon 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender