Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Net-Zero Industry Act: Gjør EU til hjemmet for produksjon av ren teknologi og grønne jobber

DELE:

Publisert

on

Den 20. mars foreslo kommisjonen Net-Zero Industry Act å skalere opp produksjonen av rene teknologier i EU og sørge for at unionen er godt rustet for overgangen til ren energi. Dette initiativet ble kunngjort av president von der Leyen som en del av Green Deal industriplan.

Loven vil styrke motstandskraften og konkurranseevnen til nett-null-teknologiproduksjon i EU, og gjøre energisystemet vårt sikrere og mer bærekraftig. Det vil skape bedre forutsetninger for å sette opp nett-null-prosjekter i Europa og tiltrekke seg investeringer, med sikte på at Unionens overordnede strategiske netto-null-teknologier produksjonskapasitet nærmer seg eller når minst 40 % av Unionens utplasseringsbehov innen 2030. Dette vil akselerere fremgangen mot EUs klima- og energimål for 2030 og overgangen til klimanøytralitet, samtidig som den øker konkurranseevnen til EUs industri, skaper kvalitetsarbeidsplasser og støtter EUs innsats for å bli energiuavhengig.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa: «Vi trenger et reguleringsmiljø som lar oss oppskalere overgangen til ren energi raskt. Net-Zero Industry Act vil gjøre nettopp det. Det vil skape de beste forholdene for de sektorene som er avgjørende for at vi skal nå netto-null innen 2050: teknologier som vindturbiner, varmepumper, solcellepaneler, fornybart hydrogen samt CO2 Oppbevaring. Etterspørselen vokser i Europa og globalt, og vi handler nå for å sikre at vi kan møte mer av denne etterspørselen med europeisk tilbud." 

Sammen med forslaget til en europeisk lov om kritiske råstoffer og reform av utformingen av strømmarkedetden Net-Zero Industry Act fastsetter et klart europeisk rammeverk for å redusere EUs avhengighet av høykonsentrert import. Ved å trekke på lærdommene fra Covid-19-pandemien og energikrisen utløst av Russlands invasjon av Ukraina, vil det bidra til å øke motstandskraften til Europas rene energiforsyningskjeder.

Den foreslåtte lovgivningen tar for seg teknologier som vil gi et betydelig bidrag til avkarbonisering. Disse inkluderer: solcelle- og solvarme, landbasert vind og fornybar energi til havs, batterier og lagring, varmepumper og geotermisk energi, elektrolysører og brenselceller, biogass/biometan, karbonfangst, utnyttelse og lagring, og nettteknologier, teknologier for bærekraftige alternative drivstoff , avanserte teknologier for å produsere energi fra kjernefysiske prosesser med minimalt avfall fra brenselssyklusen, små modulære reaktorer og relaterte best-in-class drivstoff. Strategiske netto null-teknologier identifisert i vedlegget til forordningen vil motta særlig støtte og er underlagt benchmark for innenlandsk produksjon på 40 %.

Nøkkelhandlinger for å drive netto-null-teknologiproduksjonsinvesteringer

Net-Zero Industry Act er bygget på følgende pilarer:

  • Angi aktiveringsbetingelser: loven vil forbedre vilkårene for investeringer i nett-null-teknologier ved å forbedre informasjonen, redusere administrativ byrde å sette opp prosjekter og forenkling av tillatelsesprosesser. I tillegg foreslås det i loven å prioritere Nett-null strategiske prosjekter, som anses som essensielle for å styrke motstandskraften og konkurranseevnen til EU-industrien, inkludert steder for trygt å lagre fanget CO2 utslipp. De vil kunne dra nytte av kortere tillatelsesfrister og strømlinjeformede prosedyrer.
  • Akselererer CO2 fangst: Loven setter et EU-mål om å nå en årlig 50Mt injeksjonskapasitet i strategisk CO2 lagringssteder i EU innen 2030, med proporsjonale bidrag fra EUs olje- og gassprodusenter. Dette vil fjerne en stor barriere for utvikling av CO2 fangst og lagring som en økonomisk levedyktig klimaløsning, spesielt for vanskelige energiintensive sektorer.
  • Tilrettelegging for tilgang til markeder:  For å øke diversifiseringen av tilbudet for netto-null-teknologier, krever loven at offentlige myndigheter vurderer bærekrafts- og motstandsdyktighetskriterier for nett-null-teknologier i offentlige anskaffelser eller auksjoner.
  • Forbedre ferdigheter: Loven introduserer nye tiltak for å sikre at det er en dyktig arbeidsstyrke som støtter produksjonen av nett-null-teknologier i EU, inkludert etablering av Net-Zero Industry Academy, med støtte og tilsyn fra Net-Zero Europe Platform. Disse vil bidra til kvalitetsarbeidsplasser i disse viktige sektorene.
  • Fremme innovasjon: loven gjør det mulig for medlemslandene å opprette regulatoriske sandkasser å teste innovative net-null-teknologier og stimulere innovasjon, under fleksible regulatoriske forhold.
  • A Net-Zero Europe-plattformen vil bistå Kommisjonen og medlemslandene med å koordinere tiltak og utveksle informasjon, inkludert rundt Net-Zero Industrial Partnerships. Kommisjonen og medlemsstatene vil også samarbeide for å sikre tilgjengelighet av data for å overvåke fremdriften mot målene i Net-Zero Industry Act. Net-Zero Europe-plattformen vil støtte investeringer ved å identifisere økonomiske behov, flaskehalser og beste praksis for prosjekter på tvers av EU. Det vil også fremme kontakter på tvers av Europas nett-null-sektorer, spesielt ved å bruke eksisterende industrielle allianser.

For ytterligere å støtte opptaket av fornybart hydrogen i EU så vel som import fra internasjonale partnere, presenterer kommisjonen i dag også sine ideer om utformingen og funksjonene til European Hydrogen Bank. Dette sender et tydelig signal om at Europa er stedet for hydrogenproduksjon.

Annonse

Som annonsert i Green Deal industriplan, lanseres de første pilotauksjonene over fornybar hydrogenproduksjon under Innovasjonsfondet høsten 2023. Utvalgte prosjekter tildeles tilskudd i form av en fast premie per kg produsert hydrogen i maksimalt 10 års drift. Dette vil øke bankbarheten til prosjekter og redusere de totale kapitalkostnadene. EUs auksjonsplattform kan også tilby «auksjoner-som-en-tjeneste» for medlemslandene, noe som også vil lette produksjonen av hydrogen i Europa. Kommisjonen undersøker videre hvordan den internasjonale dimensjonen til Den europeiske hydrogenbanken skal utformes for å stimulere til import av fornybar hydrogen. Før året er omme skal alle elementene i Hydrogenbanken være operative.

Neste trinn

Den foreslåtte forordningen må nå diskuteres og godkjennes av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union før den vedtas og trer i kraft.

Bakgrunn

De European Green Deal, presentert av Kommisjonen 11. desember 2019, setter målet om å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. EUs forpliktelse til klimanøytralitet og delmålet om å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030, relativt til 1990-nivåer, er gjort juridisk bindende av Europeisk klimarett.

Den lovgivende pakken å levere på European Green Deal gir en plan for å sette den europeiske økonomien godt på sporet for å nå sine klimaambisjoner, med REPowerEU-plan fremskynde overgangen fra importert russisk fossilt brensel. Ved siden av Rundskriv Economy Handlingsplan, setter dette rammen for å transformere EUs industri for netto-nullalderen.

The Green Deal Industrial Plan ble presentert 1. februar for å øke netto-nullindustrien og sikre at målene for den europeiske grønne avtalen blir levert i tide. Planen beskriver hvordan EU vil skjerpe konkurransefortrinnet gjennom renteknologiske investeringer, og fortsette å lede på veien mot klimanøytralitet. Den svarer på invitasjonen fra Det europeiske råd om at Kommisjonen skal komme med forslag for å mobilisere alle relevante nasjonale og EU-verktøy og forbedre rammebetingelser for investeringer, med sikte på å ivareta EUs motstandskraft og konkurranseevne. Planens første pilar tar sikte på å skape et forutsigbart og forenklet regelverk for næringer med nullverdi. For dette formål, i tillegg til Net-Zero Industry Act, presenterer kommisjonen en European Critical Raw Materials Act, for å sikre en bærekraftig og konkurransedyktig verdikjede for kritiske råvarer i Europa, og har foreslått en reform av strømmarkedets design som vil tillate forbrukere å dra nytte av de lave produksjonskostnadene til fornybar energi.

Mer informasjon

Spørsmål og svar

Faktaark om Net-Zero Industry Act

Faktaark om European Hydrogen Bank

A Net-Zero Industry Act

En Green Deal Industrial Plan for Net-Zero Age

En grønn avtale industriplan pressemelding

En europeisk Green Deal

European Critical Raw Materials Act

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender