Kontakt med oss

Miljø

Forebygging av grunnvann og overflatevannforurensning i EU  

DELE:

Publisert

on

Rent vann er avgjørende for mennesker og sunne økosystemer. Finn ut hva EU og Europaparlamentet gjør for å sikre det, Samfunnet.

Ifølge European Environment Agency, gikk vannforurensning i EU ned mellom 1990- og 2010-tallet. Fremgangen har imidlertid avtatt med forurensning i 58 % av overflatevannet siden 2016. I tillegg er kun 42 % av overflatevannforekomstene og 77 % av grunnvannet vurdert til å ha «god kjemisk status».

I sin 2020-resolusjon om implementering av EUs vannlovgivning, oppfordret Europaparlamentet EU-kommisjonen til å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at god kjemisk tilstand kan oppnås bredere, og å ta avgjørende tiltak i hele EU når EU-land ikke oppfyller miljøkvalitetsstandarder. Resolusjonen understreket at stoffer som påvirker drikkevann, som per- og polyfluoralkylstoffer og enkelte legemidler, bør prioriteres ved overvåking.

I tråd med European Green Deals ambisjon om null forurensning, kommisjonen fremmet et forslag i oktober 2022 for å revidere overvåkingslistene over overflatevann og grunnvannsforurensninger som skal overvåkes og kontrolleres for å beskytte ferskvannsforekomster. Forslaget søker også å rette opp mangler som er identifisert i gjeldende rammeverk når det gjelder kjemisk forurensning i vann og å muliggjøre raskere tilpasning til vitenskapelig utvikling.

definisjoner 

  • Grunnvann finnes under jorden i sprekker og rom i jord, sand og stein (for eksempel artesiske brønner, kunstige brønner, kilder). 
  • Overflatevann er enhver vannmasse over bakken, inkludert bekker, elver, innsjøer, våtmarker, reservoarer og bekker 

Hva parlamentet foreslår

I juni 2023 ble parlamentets miljøutvalg vedtok sin standpunkt om å beskytte grunnvann og overflatevann mot forurensning og forbedre standarder for vannkvalitet. Den nye loven reviderer Vannrammedirektivetden Grunnvannsdirektivet og Direktivet om miljøkvalitetsstandarder (Overflatevannsdirektivet). Målet er å bedre beskytte menneskers helse og naturlige økosystemer mot forurensninger.

Utvider overvåkningslisten


MEP-er foreslår at overvåkingslisten over forurensninger ikke skal begrenses til et maksimum av stoffer som foreslått av Kommisjonen. De vil at den skal oppdateres jevnlig for å holde tritt med nye vitenskapelige bevis og den raske utviklingen av nye kjemikalier.

Annonse

MEP'er ønsker at en rekke stoffer skal legges til overvåkingslisten så snart egnede overvåkingsmetoder er identifisert, bl.a. microplastics.

Forebygging av grunnvannsforurensning

For å beskytte grunnvannet bedre krever MEP-er at terskelverdiene – som er kvalitetsstandarder for å vurdere den kjemiske tilstanden – er 10 ganger lavere for grunnvann enn for overflatevann.

De ønsker også at en undergruppe av spesifikke per- og polyfluoralkylstoffer skal legges til listen over grunnvannsforurensninger, da disse stoffene er påvist ved mer enn 70 % av grunnvannsmålepunktene i EU. MEP-er ønsker strengere standarder for glyfosat, bisfenol, atrazin, legemidler og plantevernmidler.

Forurensere skal betale

Rapporten sier også at produsenter av produkter som inneholder forurensende stoffer bør bidra til overvåkingskostnadene.

Neste trinn

Stortinget er planlagt å bli enige om sitt forhandlingsmandat i september 2023. Samtaler med nasjonale myndigheter om den endelige utformingen av loven kan starte når rådet har vedtatt sin holdning.

Mer om å redusere vannforurensning 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender