Kontakt med oss

EU

#DRC: Rådets konklusjoner om Den demokratiske republikken Kongo

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

kongolesiske soldater-gomaEU er dypt bekymret over den politiske situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Den fordømmer sterkt voldshandlingene som fant sted 19. og 20. september 2016, særlig i Kinshasa. Disse handlingene har ytterligere forverret fastlåst tilstand i DRC på grunn av manglende innkalling av presidentvalget innen den konstitusjonelle fristen. I den forbindelse husker EU sine konklusjoner 23. mai 2016 og bekrefter det primære ansvaret for DRC-myndighetene for avholdelsen av valget.

Den politiske krisen i DRC kan bare løses gjennom det offentlige og eksplisitte forpliktelse fra alle interessenter til å respektere den gjeldende grunnloven, særlig når det gjelder begrensningen av presidentens embetsperioder, og gjennom en materiell, inkluderende, upartisk og gjennomsiktig politisk dialog. I samsvar med ånden i FNs sikkerhetsråds resolusjon 2277 (2016), må denne dialogen føre til avholdelse av president- og lovvalg så snart som mulig i 2017. Hvis den nåværende presidentperioden avsluttes uten forhåndsavtale om valgkalenderen, vil EU måtte vurdere virkningen på sine forbindelser med DRCs regjering.

Dialogen tilrettelagt av Den afrikanske union i Kinshasa, og støttet av EU som medlem av støttegruppen, må bane vei for en ny fase av en mer inkluderende politisk prosess i de kommende ukene. Måten overgangsperioden frem til valget vil fortsette på, må avklares innen 19. desember 2016. EU understreker at det haster med situasjonen og viktigheten av å delta i denne prosessen av alle de store politiske familiene og det sivile samfunnet, inkludert Katolske biskopekonferanse i Kongo. Den oppfordrer flertallet ved makten og opposisjonen til å søke de nødvendige kompromissene som støttes av en meget bred folkekonsensus.

Annonse

For å skape et klima som bidrar til dialog og valg av valg, må regjeringen gjøre en klar forpliktelse for å sikre at menneskerettighetene og rettsstaten blir respektert og må slutte med all bruk av rettssystemet som et politisk verktøy. EU etterlyser løslatelse av alle politiske fanger og seponering av politisk motiverte påtalemyndigheter mot opposisjonen og det sivile samfunn, samt for rehabilitering av mennesker som har blitt utsatt for politisk motiverte dommer.

Forbudet mot fredelige demonstrasjoner og trusler og trakassering av opposisjonen, sivilsamfunnet og media er hindringer for forberedelsene til en fredelig og demokratisk overgang. På denne bakgrunn kan ikke EUs forpliktelse til nye programmer for reform av politi og rettferdighet garanteres. EU oppfordrer MONUSCO til å ta avskrekkende tiltak innenfor sitt mandat for å beskytte sivilbefolkningen og innenfor grensene for sine ressurser og strukturer, og oppfordrer myndighetene til å samarbeide fullt ut for å implementere resolusjonen som ble vedtatt på den 33. sesjonen i Menneskerettighetsrådet.

Det store antallet arrestasjoner etter hendelsene 19. og 20. september gir alvorlige bekymringer angående overholdelse av juridiske prosedyrer og forpliktelsen til å sikre rettsvesenets uavhengighet. EU oppfordrer alle interessenter, både fra myndighetene og opposisjonen, til å avvise bruk av vold. Det gjentar at sikkerhetsstyrkenes hovedansvar er å opprettholde lov og orden og samtidig sikre at grunnleggende friheter blir respektert. En uavhengig undersøkelse skal gjøre det mulig å raskt fastslå hver enkelt interessents individuelle ansvar. MONUSCO og FNs felles menneskerettighetskontor (UNJHRO) i DRC må få utføre dokumentasjonsarbeidet uhindret. EU har også tatt til etterretning uttalelsen fra påtalemyndigheten ved Den internasjonale straffedomstolen 23. september 2016, der hun bekreftet at hun overvåker situasjonen på bakken med den største årvåkenhet.

Annonse

EU gjentar sin dype bekymring over situasjonen øst i landet, særlig i Beni. I denne sammenheng vil EU gjøre oppmerksom på FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2293, som etablerer FNs sanksjonsregime for enkeltpersoner og enheter som er ansvarlige for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Overfor risikoen for ustabilitet i landet og trusselen som dette representerer for regionen, vil EU forbli fullt engasjert. Medlemsstatene er allerede enige om behovet for å samordne sine tilnærminger til utstedelse av visum til innehavere av diplomatiske pass og tjenestepass. EU vil bruke alle midlene som er til rådighet, inkludert individuelle restriktive tiltak mot de som er ansvarlige for alvorlige brudd på menneskerettighetene, de som fremmer vold og de som vil prøve å hindre en konsensus og fredelig løsning på krisen, en som respekterer ønsket om folket i DRC for å velge sine representanter. Rådet inviterer den høye representanten til å sette i gang arbeid for dette.

EU minnes den betydelige innsatsen de har gjort de siste årene for å hjelpe landet, og bekrefter sin vilje til å øke denne innsatsen. For dette formål gjentar den sin anmodning av 2. juni 2016 om at regjeringen så raskt som mulig iverksetter en politisk dialog på høyeste nivå, i samsvar med artikkel 8 i Cotonou-avtalen. Den er klar til å gi støtte, inkludert økonomisk støtte, for en gjennomsiktig valgprosess basert på en inkluderende politisk avtale og en klar tidsplan godkjent av interessenter, forutsatt at alle vilkårene som er fastsatt i Grunnloven og i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2277 er oppfylt.

Under disse omstendighetene vil EU forbli engasjert som medlem av støttegruppen for tilrettelegging og vil samarbeide tett med sine partnere, spesielt de i Afrika. Den hilser velkommen om den betydelige innsatsen som regionen gjør for å forene posisjoner, særlig gjennom det kommende toppmøtet om DRC organisert i Luanda av den internasjonale konferansen om Great Lakes Region, FN og Den afrikanske union, og et planlagt SADC ministermøte.

EU-kommisjonen

NextGenerationEU: Europakommisjonen utbetaler 231 millioner euro i forhåndsfinansiering til Slovenia

Publisert

on

Europakommisjonen har utbetalt 231 millioner euro til Slovenia i forskuddsfinansiering, tilsvarende 13% av landets tildeling av midler under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidra til å sette i gang implementeringen av de viktige investerings- og reformtiltakene som er skissert i Slovenias plan for gjenoppretting og motstandskraft. Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på gjennomføringen av investeringene og reformene som er skissert i Slovenias plan for gjenoppretting og motstandskraft.

Landet vil totalt motta 2.5 milliarder euro, bestående av 1.8 milliarder euro i tilskudd og 705 millioner euro i lån, i løpet av planens levetid. Dagens utbetaling følger den siste vellykkede implementeringen av de første låneoperasjonene under NextGenerationEU. Ved utgangen av året har Kommisjonen til hensikt å samle opp til totalt 80 milliarder euro i langsiktig finansiering, som skal suppleres med kortsiktige EU-regninger, for å finansiere de første planlagte utbetalingene til medlemslandene under NextGenerationEU.

RRF er kjernen i NextGenerationEU som vil gi 800 milliarder euro (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer på tvers av medlemslandene. Den slovenske planen er en del av den enestående EU-responsen for å komme sterkere ut av COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgangene og styrke motstandskraft og samhørighet i våre samfunn. EN pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Annonse

Fortsett å lese

Kypros

NextGenerationEU: Europakommisjonen utbetaler 157 millioner euro i forhåndsfinansiering til Kypros

Publisert

on

Europakommisjonen har utbetalt 157 millioner euro til Kypros i forskuddsfinansiering, tilsvarende 13% av landets økonomiske bevilgning under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidra til å sette i gang implementeringen av de avgjørende investerings- og reformtiltakene som er skissert i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft. Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på gjennomføringen av investeringene og reformene som er beskrevet i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft.

Landet skal totalt motta 1.2 milliarder euro i løpet av planens levetid, med 1 milliard euro i tilskudd og 200 millioner euro i lån. Dagens utbetaling følger den siste vellykkede implementeringen av de første låneoperasjonene under NextGenerationEU. Ved utgangen av året har Kommisjonen til hensikt å samle opp til totalt 80 milliarder euro i langsiktig finansiering, supplert med kortsiktige EU-regninger, for å finansiere de første planlagte utbetalingene til medlemslandene under NextGenerationEU. En del av NextGenerationEU, RRF vil gi € 723.8 milliarder (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer på tvers av medlemslandene.

Den kypriotiske planen er en del av den enestående responsen fra EU for å komme sterkere ut av COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgangene og styrke motstandskraft og samhørighet i våre samfunn. EN pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Annonse

Fortsett å lese

Belgia

EUs samholdspolitikk: Belgia, Tyskland, Spania og Italia mottar 373 millioner euro for å støtte helse og sosiale tjenester, små og mellomstore bedrifter og sosial inkludering

Publisert

on

Kommisjonen har bevilget 373 millioner euro til fem European Social Fund (ESF) og European Regional Development Fund (ERUF) operasjonelle programmer (OP) i Belgia, Tyskland, Spania og Italia for å hjelpe landene med koronavirusberedskap og reparasjon innenfor rammen av REACT-EU. I Belgia vil endringen av Wallonia OP gjøre 64.8 millioner euro ekstra tilgjengelig for anskaffelse av medisinsk utstyr for helsetjenester og innovasjon.

Midlene skal støtte små og mellomstore bedrifter (SMB) med å utvikle netthandel, cybersikkerhet, nettsteder og nettbutikker, samt den regionale grønne økonomien gjennom energieffektivitet, miljøvern, utvikling av smarte byer og lavkarbon offentlig infrastruktur. I Tyskland, i delstaten Hessen, vil 55.4 millioner euro støtte helserelatert forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapasitet og innovasjon ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner, samt forskning, utvikling og innovasjonsinvesteringer innen klima og bærekraftig utvikling. Denne endringen vil også gi støtte til små og mellomstore bedrifter og midler til oppstart gjennom et investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt vil 75.7 millioner euro legge til rette for samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter og institusjoner innen forskning, utvikling og innovasjon, og gi investeringer og arbeidskapital til mikrobedrifter som er rammet av koronaviruskrisen. Videre vil midlene tillate investeringer i energieffektivisering av bedrifter, støtte digital innovasjon i små og mellomstore bedrifter og anskaffe digitalt utstyr til skoler og kulturinstitusjoner. I Italia vil den nasjonale OP 'Social Inclusion' motta 90 millioner euro for å fremme sosial integrasjon av mennesker som opplever alvorlig materiell deprivasjon, hjemløshet eller ekstrem marginalisering, gjennom 'Housing First' -tjenester som kombinerer tilbud om umiddelbar bolig med muligheter for sosiale og arbeidstjenester .

Annonse

I Spania vil 87 millioner euro bli lagt til ESF OP for Castilla y León for å støtte selvstendig næringsdrivende og arbeidere som fikk sine kontrakter suspendert eller redusert på grunn av krisen. Pengene vil også hjelpe hardt rammede selskaper til å unngå permitteringer, spesielt i reiselivssektoren. Til slutt er det nødvendig med midler for å tillate viktige sosiale tjenester å fortsette på en trygg måte og for å sikre pedagogisk kontinuitet gjennom pandemien ved å ansette ekstra personale.

REACT-EU er en del av NesteGenerasjonEU og gir 50.6 milliarder euro ekstra finansiering (i løpende priser) til samholdspolitiske programmer i løpet av 2021 og 2022. Tiltak fokuserer på å støtte arbeidsmarkedets motstandskraft, jobber, SMB og lavinntektsfamilier, samt å sette fremtidssikret grunnlag for de grønne og digitale overgangene og en bærekraftig sosioøkonomisk gjenoppretting.

Annonse

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender