European Union og #UnitedNations: Et fornyet partnerskap i #Development

| Oktober 2, 2018

EU og FN deler et sterkt engasjement for å støtte partnerlandene i implementeringen av 2030s dagsorden for bærekraftig utvikling (2030 Agenda) og dens bærekraftige utviklingsmål (SDG), inkludert Addis Abebas handlingsagenda for finansiering for utvikling. 2030 Agenda er den transformative handlingsplanen for mennesker, planeten, velstand og fred for å utrydde fattigdom og oppnå bærekraftig utvikling globalt.

EU og FN spiller en komplementær rolle innenfor den globale utviklingsarkitekturen. Vi er naturlige og mangeårige partnere i utviklingssamarbeid, blant annet på lands- og regionnivå, hvor fordelene av samarbeidsprosjektene våre og de respektive komparative fordelene tydeligvis føltes.

De pågående FN-reformene, særlig FNs utviklingssystem, gir en mulighet til å bekrefte og bygge videre på partnerskapet mellom EU og FN i utviklingen. Innenfor EU rammer den nye europeiske konsensus om utvikling rammer implementeringen av 2030 Agenda i samarbeid med alle partnere.

Partnerskap er avgjørende for å levere på 2030 Agenda og oppnå bærekraftig utvikling i sine tre dimensjoner (sosial, økonomisk og miljømessig). Med 2030 Agenda som vår felles plan for handling, bekrefter vi merverdien i oss som arbeider sammen mot en vellykket implementering av 2030-agendaen i partnerlandene. Vår felles innsats vil fortsette å være rettet mot å utrydde fattigdom, redusere risiko og sårbarheter, bygge motstandskraft og ta hensyn til ulikheter for å sikre at ingen blir igjen.

Vi støtter implementeringen av 2030-agendaen, inkludert Addis Abeba-handlingsagenda, Paris-avtalen om klimaendringer (Paris-avtalen), Sendai-rammene om katastrofesikringsreduksjon (Sendai Framework) og andre internasjonale forpliktelser.

Veiledende prinsipper

Det fornyede partnerskapet mellom EU og FN i utviklingen har som mål å fremme et tettere samarbeid om felles politiske tilnærminger og skape et mer strategisk rammeverk for samarbeid for implementering av 2030-agendaen i partnerlandene. Vi har til hensikt å styrke samordningen mellom EU og FN-aktører og arbeide tettere i samarbeid med alle andre relevante aktører for å fremme gjennomføringen av dagsordener som fremmer inkluderende og fredelige samfunn, motstandskraft og bærekraftig utvikling.

Vi tar sikte på å fremme styrking av implementeringsmetoder og revitalisering av det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling som en sentral prioritering i samarbeidet med å fremme 2030 Agenda. Vi har også som mål å fremme utviklingseffektivitet, i tråd med Busan-erklæringen og Nairobi-utredningsdokumentet.

I implementeringen av 2030-agendaen har vi til hensikt å fremme åpne, inkluderende, deltakende og gjennomsiktige prosesser, og anerkjenner viktige roller i sivile samfunnsorganisasjoner, herunder ungdomsledede nettverk, og grunnlag, akademia, internasjonale finansinstitusjoner (IFIs) ), den private sektoren og andre relevante partnere som aktive aktører i utvikling. Vi har til hensikt å fortsette å fremme likestilling, og kvinners og jenters empowerment og støttepartnere utnytter befolkningens demografiske utbytte som overordnede prioriteringer.

Vi respekterer prinsippene om eierskap, etterspørseldrevet partnerskap og dialog, og anerkjenner at nasjonale myndigheter har det primære ansvaret for å implementere 2030 Agenda. Vi bør også bidra til å øke bevisstheten og eierskapet til 2030 Agenda. Vi bekrefter viktigheten av multilateralisme og sterke strategiske partnerskap som hjørnesteinen for en inkluderende, elastisk, bærekraftig og trygg og fredelig fremtid for alle.

I denne sammenheng husker vi spesielt betydningen av partnerskapet mellom Den Afrikanske Union, EU og FN.

Overordnede mål

Gjennom dette partnerskapet har vi til hensikt å oppmuntre og støtte partnerland i å integrere 2030 Agenda i sine nasjonale strategier og prioriteringer.

Vi har til hensikt å fremme utviklingsstrategier som faktor i 2030 Agenda, som støtter integrerte retningslinjer, tiltak og tilnærminger i partnerland. Vi planlegger å tilpasse vårt arbeid og finansiering med landsprioriteter gjennom bedre planlegging, regelmessig og inkluderende oppfølging og gjennomgang av implementeringen av 2030 Agenda. Dette kan omfatte større fokus på byggekapasitet i partnerlandene for datainnsamling og analyse og integrert politisk rådgivning for å støtte økonomisk transformasjon og diversifisering i partnerland.

Vi har til hensikt å styrke fellespolitisk dialog og samråd med partnerland for å identifisere muligheter for samarbeid og mulige støtteområder, inkludert synergier mellom EUs programmering (inkludert felles programmering) og FNs bistandsrammer (UNDAFs). Hvor det er mulig, bør dette gjøres gjennom eksisterende plattformer i stedet for å skape nye lag, og ved å benytte det felles fondet for 2030-agendaen så langt som mulig. Vi bør også, når det er hensiktsmessig, fremme koordinering mellom FNs innbyggere, FNs landslag og EU-delegasjoner for å styrke synergier og utviklingseffekter. Vi ser på utveksling av synspunkter om å støtte lokale myndigheter, samfunn og CSOs i deres rolle i implementering av SDG, samt mobilisering av privat sektor.

Strategisk fokus og hensikt

Det fornyede partnerskapet gjelder særlig fem fokusområder:

a. Fremme likestilling, herunder handlingsplaner for kvinner og gIRLS'bemyndigelse på landsnivå. Vi har til hensikt å bygge på opplevelsen av Spotlight-initiativet for å eliminere vold mot kvinner og jenter, som er et eksempel på nyskapende EU-FN-partnerskap og støtte FNs forpliktelse til å "levere som en" på alle områder. Vi har til hensikt å fremme jenters og kvinners empowerment, samt oppgivelsen av alle former for skadelig praksis og diskriminering av kvinner og jenter på en rekke områder, som kvalitetsutdanning og opplæring, helse, inkludert seksuell og reproduktiv helse, bedre næringsutbytte , tilgang til produktive ressurser, tjenester og informasjon, og politisk og økonomisk deltakelse.

b. Fremme inkluderende bærekraftig vekst, strategisk investering (både offentlig og privat) og anstendig arbeid å fremme forholdene for å forbedre kvaliteten på sysselsetting og øke anstendig arbeidsmarked for næringsliv og entreprenørskap, særlig for ungdom, basert på den nylige erfaringen med EUs eksterne investeringsplan og pågående arbeid i FNs utviklingssystem. Dette inkluderer tilrettelegging av tilgang til nettverk, kunnskap og ferdigheter, inkludert bærekraftig økonomisk aktivitet. Fokus på å bygge motstand og bærekraft bør prioriteres gjennom støtte til regjeringer for å fremme omforming av landbruket, å gjennomføre integrerte initiativer for landdistriktsutvikling støttet av elektrifisering, og for å sikre bærekraftig utvikling, i en kontekstspesifikk og skreddersydd tilnærming, blant annet ved å takle risiko, sårbarheter , og årsaker til kriser. Vi planlegger å fremme innovasjon, kvalitetsutdanning og opplæring med tanke på samsvarende ferdigheter med arbeidsmarkedsbehov, bedre forretningsmiljø og investeringsklima, og utløse og støtte private sektors investeringer i partnerlandenes økonomiske økonomier mot bærekraftig utvikling, med fokus på anstendig jobb skapelse, verdiskaping, kritisk fysisk infrastruktur, strukturomforming og utvikling av menneskelig kapital.

c. Fremme klima handling og gjennomføring gjennom utviklingssamarbeid, gjennom felles innsats for å forplikte og operasjonalisere samarbeid og forpliktelser mot lavkol- og sirkulær økonomi, reduksjon av katastrofesikring, motstandskraft og kjønnsresponsiv transformasjon og tilpasning innenfor rammen av 2030-agendaen, Paris-avtalen og Sendai-rammen, i spesielt ved å støtte nasjonal implementering. Vi har til hensikt å samarbeide med partnerland, regjeringer, finansinstitusjoner, private investorer, IFIer, tanketanker og andre partnere for å støtte transformerende klimapåvirkninger. Dette partnerskapet skal bidra til å redusere og redusere risikoen for katastrofer ved å støtte klimasmart landbruk, akselerere tilgangen til fornybar energi, redusere vannknaphet, fremme naturbaserte løsninger, bevaring og bærekraftig forvaltning av naturressurser, biologisk mangfold og økosystemer, og utvikle kapasitet til å forebygge og håndtere naturkatastrofer og klimaendringer sårbarhet.

d. Styrking av den humanitære utviklingsneksusen og dens sammenheng med å opprettholde fred, ved fortsatt bruk av felles vurderinger, konfliktanalyser og konfliktfølsom programmering og implementering, forsterket samarbeid og konfliktsensitiv felles handling i "skrøbelige og konfliktpåvirkede innstillinger", forbedret tidlige varslingsmekanismer etterfulgt av tidlig handling med sikte på å hjelpe partner land og deres folk for å forebygge, løse og gjenopprette seg fra kriser og forvirre menneskelig lidelse og forskyvning mens de opprettholder ulike roller, mandater og respekt for humanitære prinsipper. EU-FNs felles innsats bør ta opp de grunnleggende årsakene til konflikt og økonomisk og sosial stabilitet, gjennom institusjonell styrking, redusering av katastrofer, stabilisering og støtte til fredsbyggingsarbeid. De vil også søke å fremme inkludering av menneskerettigheter, likestilling og empowerment.

e. Forbedre samarbeidet om migrasjonsutviklingen, sikte på å oppnå de migrasjonsrelaterte målene i 2030 Agenda og de forpliktelsene som er tatt i New York-erklæringen for flyktninger og innvandrere, særlig for å fremme sikker, ordentlig og regelmessig migrasjon. Forsterket og felles innsats fra EU og FN vil bidra til konkret gjennomføring av målene for de to globale kompaktene om innvandrere og flyktninger på globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå, når disse er vedtatt.

Gjennomføring og oppfølging

Dette partnerskapet vil variere avhengig av den spesifikke konteksten, utviklingen av utviklingssituasjoner og omfanget av nasjonale og internasjonale partnere involvert. En fleksibel og skreddersydd tilnærming vil forbli kjennetegn for et effektivt svar.

Vi anerkjenner viktigheten av tilstrekkelig finansiering for samarbeid mellom EU og FN innenfor rammen av godkjente finansieringsbeslutninger. Vi anerkjenner også diversifiseringen av finansieringen av ressurser og behov i land, og har til hensikt å forfølge analysen og samarbeidet med å få inn rettidige, forutsigbare, vedvarende, hensiktsmessige og effektive finansieringsinstrumenter.

Vi bekrefter viktigheten av Addis Abeba-handlingsagenda. Dette partnerskapet vil fortsette å gi rammeverket for et strategisk samarbeid, og anerkjenne den kritiske betydningen av å tilpasse og utnytte økonomiske ressurser og i fellesskap bygge, prioritere og finansiere innovative, effektive operative svar fra alle interessenter innenfor rammen av godkjente finansieringsbeslutninger. Vi har til hensikt å legge vekt på innsats for å katalysere nyskapende finansiering, utnyttelse av innenlandsk finansiering og privat-offentlig partnerskap og dialog med den private sektoren med sikte på private investeringer i partnerland.

Dette er et levende og fleksibelt partnerskap som, hvor og når det er hensiktsmessig, vil bli tilpasset forandringsforhold. Ledelsen i FN og EU møtes årlig for å vurdere og tilpasse det når det er nødvendig. De tekniske organisasjonene i begge organisasjonene vil fortsette å møte regelmessig for å sikre en effektiv implementering av samarbeidet under dette partnerskapet, blant annet ved å styrke koordinasjonen mellom lagene på globalt, regionalt og landsnivå.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, EU-kommisjonen, forente nasjoner, US

Kommentarer er stengt.