Anti-svindelspolitikk må reformeres for å bedre kampen mot svindel som påvirker #EUBudget, sier EUs revisorer

| Januar 11, 2019

EU må styrke sin bekjempelse mot svindel, og EU-kommisjonen bør sikre lederskap og revurdere OLAFs rolle og ansvar, da dagens svindelundersøkelsessystem har iboende svakheter, ifølge en ny rapport fra EU Revisor. Foreløpig mangler kommisjonen omfattende informasjon om omfanget, arten og årsakene til svindel. Dette hindrer effektiv forebygging av svindel mot EU-budsjettet, sier revisorer.

Bedrageri er et skjult og komplekst fenomen, og beskyttelse av EUs økonomiske interesser mot bedrageri krever omfattende og systematisk innsats. Dette er et sentralt ansvar for EU-kommisjonen. Revisorene vurderte om Kommisjonen håndterer risikoen for bedragerisk virksomhet som er skadelig for EUs budsjett. De så spesielt på informasjonen som er tilgjengelig på omfanget, naturen og årsakene til svindel i EUs utgifter. De undersøkte om Kommisjonens strategiske ramme for risikostyring er effektiv, og om OLAFs administrative undersøkelser fører til påtale og gjenoppretting.

Revisorene fant at Kommisjonen mangler omfattende og sammenlignbare data om nivåer av påvist svindel i EUs utgifter. Dessuten har det ikke så langt utført noen vurdering av uoppdaget svindel, heller ikke detaljert analyse av hva som fører til at økonomiske aktører kan delta i bedrageriske aktiviteter. Denne mangelen på kunnskap reduserer den praktiske verdien og effektiviteten av Kommisjonens planer om å beskytte EUs økonomiske interesser mot svindel, sier revisor.

"Oppfatningen blant syv av ti EU-borgere er at bedrageri mot EU-budsjettet skjer ganske ofte, selv om situasjonen kan være annerledes. Dessverre er det fortsatt utilstrekkelig å bekjempe bedriftsarbeid til dags dato, sier Juhan Parts, medlem av Den europeiske revisors ansvarlige for rapporten. "Det er på tide for virkelig handling: Kommisjonen bør sette opp et effektivt system for å hindre, oppdage og avskrekke svindlere. En reform av OLAF vil være lakmusprøven for Kommisjonens forpliktelse til å bekjempe svindel. "

Revisorene konkluderer med at dagens system, hvor OLAFs administrative undersøkelse av mistanke om svindel etterfølges av en kriminell etterforskning på nasjonalt nivå, tar mye tid og gjør saken mindre sannsynlig. I gjennomsnitt har 17 saker per år hvor OLAF har gitt anbefalinger - færre enn halvparten av alle slike tilfeller - ført til anklagelse av mistenkte svindlere. Videre understreker revisorene at OLAFs endelige rapporter i en rekke tilfeller ikke gir tilstrekkelig informasjon til å starte gjenopprettingen av urettmessig betalte EU-penger. Mellom 2012 og 2016 ble bare om 15% av det totale anbefalte beløpet faktisk gjenvunnet.

Revisorene anser etableringen av det europeiske anklagemyndigheten (EPPO) et skritt i riktig retning, men de advarer om at den nåværende EPPO-forskriften utgjør flere risikoer. Et av hovedspørsmålene gjelder deteksjon og etterforskning, som vil være sterkt avhengig av nasjonale myndigheter. Forordningen innfører imidlertid ingen mekanisme som gjør det mulig for EPPO å oppfordre medlemslandene til å tildele de nødvendige ressursene for å proaktivt undersøke svindel i EUs utgifter.

For å oppnå bedre resultater når det gjelder å takle svindel mot EUs økonomiske interesser, anbefaler revisorne at Europa-kommisjonen bør:

  • Sett inn et robust rapporterings- og målesystem for svindel, og gi informasjon om omfanget, naturen og årsakene til svindel;
  • tydelig referere til risikostyring og forebygging av svindel i en kommissærs portefølje og vedta en fornyet strategi for svindel basert på en omfattende risikoanalyse;
  • intensivere aktiviteter og verktøy for svindelforebygging, og
  • revurdere OLAFs rolle og ansvar i lys av etableringen av EPPO og foreslå å gi OLAF en strategisk og tilsynsrolle i EUs anti-svindelaksjon.

Svindel refererer til enhver forsettlig handling eller utelatelse som er utformet for å lure andre, noe som resulterer i at offeret lider et tap og gjerningsmannen oppnår en gevinst. Svindel som involverer offentlige midler er ofte knyttet til korrupsjon, som generelt forstås som enhver handling eller unnlatelse som misbruker offisiell autoritet, eller søker å oppnå misbruk av offisiell myndighet for å oppnå uønsket fordel.

Kommisjonen og medlemslandene har et felles ansvar for å beskytte EUs økonomiske interesser mot bedrageri og korrupsjon. Det europeiske kontoret for bekjempelse av svindel (OLAF) er for øyeblikket EUs viktigste anti-svindelorgan. Det bidrar til utforming og gjennomføring av Kommisjonens strategi for bekjempelse av svindel og gjennomfører administrativ etterforskning av svindel mot EUs budsjett. Ved utgangen av 2020 vil et europeisk anklagemyndighet (EPPO) begynne å operere, med beføjelser til å påtale forbrytelser mot EUs finansielle interesser i 22-medlemslandene.

På 22 November 2018 publiserte ECA også et uttalelse om den foreslåtte reformen av OLAF med hensyn til samarbeidet med det fremtidige europeiske anklagemyndigheten (EPPO) og effektiviteten av undersøkelsene. Samtidig ble det også publisert en uttalelse om planene for det neste EU-svikprogrammet.

Revisjonsrådet legger fram sine spesielle rapporter til Europa-parlamentet og Rådet for EU, samt til andre interesserte parter som nasjonale parlamenter, interessenter fra næringslivet og representanter for det sivile samfunn. Det store flertallet av anbefalingene vi legger til i våre rapporter, blir i praksis. Dette høye opptaket understreker fordelen av vårt arbeid til EU-borgere.

Spesialrapport 01 / 2019 Bekjempelse av svindel i EUs utgifter: Tiltak nødvendig er tilgjengelig på ECAs nettside på 23 EU-språk.

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, EU, Revisjonsretten