#EBA stresstester bør fokusere mer på EU-brede systemiske risikoer, sier revisorer

| Juli 11, 2019

Den siste bankstresstesten fra Den europeiske banktilsynet (EBA) burde ha vært mer krevende for å teste bankers motstand mot systemiske risikoer i hele EU, ifølge en ny rapport fra Den europeiske revisjonen. De simulerte sjokkene var faktisk mildere enn de som opplevde i 2008-finanskrisen, og det negative scenariet som brukes, gjenspeiler ikke alle relevante systemiske farer for EUs finansielle system, sier revisorer. I tillegg tilberedes EBA ved å designe og gjennomføre testen tungt på nasjonale veiledere, men manglet ressurser og kunne ikke overvåke dem effektivt.

Siden 2011 har EBA gjennomført stresstester i hele EU for å vurdere bankens motstand mot støt, som en alvorlig lavkonjunktur, aksjemarkedskrasj eller tap av tillit. Revisorene undersøkte om 2018-testen var egnet til formål. De så på kriterier for valg av banker og prosessen for å identifisere risiko.

"De europeiske bankene burde vært testet mot mer alvorlige økonomiske sjokk," sa Neven Mates, medlem av Den europeiske revisjonsrevisor som var ansvarlig for rapporten. "Dessuten blir viktige beslutninger ved EBA tatt av representanter for nasjonale veiledere, og et EU-bredt perspektiv ble ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i måten testen ble utformet og utført."

2018-stresstesten pålegges mindre alvorlige ugunstige scenarier i land med svakere økonomier og sårbare finanssystemer. Av denne grunn kan den lave effekten på enkelte banker ha vært på grunn av ikke bedre helsemessig, men heller lavere spenningsnivå. Revisorene fant også at ikke alle sårbare banker var inkludert i testen og at enkelte banker med høyere risiko var utelukket.

EBA var vellykket i å koordinere testen innen stramme tidsfrister, og involverte mange interessenter. Samtidig spilte Den europeiske sentralbanken (ECB), nasjonale sentralbanker og myndigheter en meget fremtredende rolle i utformingen av testen. Videre, når det kom til å verifisere hvordan bankene anslår virkningen, besluttet EBA å stole helt på nasjonale veiledere og ECB. Sammen med EBAs begrensede evne til å kontrollere spenningsprøveprosessen, begrensede ressurser og komplekse styringsarrangementer, bidro dette ikke til å sikre sammenlignbare, objektive og pålitelige resultater for banker i ulike medlemsstater.

Selv om EBA gjorde en uovertruffen mengde data på bankene som var tilgjengelig, manglet noen kritisk informasjon, nemlig kapitalkravene for hver bank og hvor mange banker som hadde brutt dem under stress.

Revisorene anbefaler at EU-kommisjonen vurderer og styrker EBAs styringsordninger og øker ressursene slik at fremtidige stresstester ikke lider av tilsvarende mangler. Samtidig bør EBA:

  • Øk den geografiske spredningen av sine tester og velg banker basert på systemiske risikoer, heller enn bare på størrelse;
  • definere minimumspenningsnivåer for EU som helhet og vurdere risikoer ut fra et EU-bredt finanssystems synspunkt og;
  • øke kontrollen over testdesignet og styrke tilsynsmetoden.

EBA ble etablert i 2010, med en av sine oppgaver å drive EU-brede bankstresstester, som den gjorde i 2011, 2014, 2016 og 2018. 2018-stresstesten inkluderte 48-banker i 15-landene. Det negative scenariet var en negativ treårig projeksjon av makroøkonomiske forhold, inkludert BNP, arbeidsledighet, boligpriser og renter.

Siden 2014 har EUs revisorer utgitt en rekke rapporter knyttet til banktilsynet, blant annet på EBA og dens skiftende kontekst, Single Supervisory Mechanism, Single Resolution Board og ECBs krisestyring for banker. Revisjonsrådet legger fram sine spesielle rapporter til Europaparlamentet og Rådet for EU, samt til andre interesserte parter som nasjonale parlamenter, interessenter fra næringslivet og representanter for det sivile samfunn.

Spesialrapport 10 / 2019 EU-brede stresstester for banker: uovertruffen mengde informasjon om banker, men større ko-ordinering og fokus på risiko som trengs er tilgjengelig på ECA nettside i 23 EU-språk.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, EU, Revisjonsretten

Kommentarer er stengt.