#EUCitizens - Hvor fornøyde er folk med livet?

| November 8, 2019

“Totalt sett, hvor fornøyd er du med livet ditt i disse dager?” Ble folk over hele EU (EU) spurt. Livstilfredshet representerer hvordan en respondent evaluerer livet sitt tatt som en helhet. På en skala fra 0 (“ikke fornøyd i det hele tatt”) til 10 (“helt fornøyd”) var gjennomsnittlig (gjennomsnittlig) livstilfredshet for EU-innbyggere i alderen 16 og over 7.3 i 2018, en økning sammenlignet med 7.0 i 2013.

Siden 2013 økte også gjennomsnittet av tilfredshet med den økonomiske situasjonen for deres egen husholdning i EU, fra 6.0 i 2013 til 6.5 i 2018, mens den gjennomsnittlige tilfredsheten med personlige forhold forble nesten stabil, 7.8 i 2013 og 7.9 i 2018. Eurostat, EUs statistikkkontor, publiserer et utvalg av subjektive indikatorer for velvære for mennesker i Europa. En detaljert artikkel er tilgjengelig på Eurostat-nettstedet.

Høyeste livstilfredshet i Finland og Østerrike, lavest i Bulgaria I 2018 varierte den gjennomsnittlige livstilfredsheten, målt på en skala fra 0 til 10, betydelig mellom EUs medlemsland. Med et gjennomsnitt på 8.1 var innbyggerne i Finland de mest fornøyde med livet i EU, tett fulgt av de i Østerrike (8.0), Danmark, Polen og Sverige (alle 7.8). I motsatt ende av skalaen var innbyggerne i Bulgaria (5.4) den klart minst fornøyde, fulgt av de i Kroatia (6.3), Hellas og Litauen (begge 6.4), Ungarn (6.5), Latvia og Portugal (begge 6.7) .

Blant medlemsland som 2018-data er tilgjengelig for, økte den gjennomsnittlige livstilfredsheten siden 2013 i 19 medlemsland. Den høyeste økningen ble registrert på Kypros (fra 6.2 i 2013 til 7.1 i 2018, eller + 0.9), Bulgaria (+ 0.6), Tsjekkia, Estland, Polen og Portugal (alle + 0.5). Sammenlignet med 2013, var den gjennomsnittlige livstilfredsheten uendret i to medlemsland: Belgia og Kroatia. I kontrast ble det registrert en nedgang i fire medlemsland: Litauen (fra 6.7 i 2013 til 6.4 i 2018, eller -0.3), Danmark (-0.2), og i mindre grad i Nederland og Sverige (begge -0.1).

Gjennomsnittlig tilfredshet med husholdningenes økonomiske situasjon varierte betydelig mellom EUs medlemsland. Med et gjennomsnitt på 7.6 var innbyggere i Danmark, Finland og Sverige de mest fornøyde med husholdningenes økonomiske situasjon. De ble fulgt av de i Nederland (7.4), Østerrike (7.3), Belgia (7.0), Luxembourg (6.9), Tyskland og Malta (begge 6.8). I motsatt ende av skalaen var innbyggerne i Bulgaria (4.3) den klart minst fornøyde, fulgt av de i Hellas, Kroatia og Litauen (alle 5.2), Latvia og Portugal (begge 5.4), og Ungarn (5.5).

I nesten alle medlemsland som 2018-data er tilgjengelig for, økte den gjennomsnittlige tilfredsheten med den økonomiske situasjonen sammenlignet med 2013, med unntak av Danmark, Luxembourg og Nederland der de forble uendret, og Litauen hvor de falt fra 5.8 i 2013 til 5.2 i 2018 (-0.6). De høyeste økningene ble registrert i Hellas, Kypros og Portugal (+ 0.9), Malta (+ 0.8), Tsjekkia, Italia og Slovenia (alle + 0.7). Høyeste tilfredshet med personlige forhold i Malta, Østerrike og Slovenia I 2018 varierte den gjennomsnittlige tilfredsheten med personlige forhold betydelig mellom EUs medlemsland. Med et samlet gjennomsnitt på 8.6 var innbyggere i Malta, Østerrike og Slovenia de mest fornøyde med sine personlige forhold i EU. De ble fulgt av de på Kypros og Sverige (begge 8.5), Finland (8.4) og Tsjekkia (8.3). I motsatt ende av skalaen var innbyggerne i Bulgaria (6.6) fulgt av de i Hellas (7.1), Kroatia (7.5), Italia, Ungarn og Romania (alle 7.6) de minst fornøyde.

Blant medlemsland som 2018-data er tilgjengelig for, økte den gjennomsnittlige tilfredsheten med personlige forhold siden 2013 i 18 medlemsland. De høyeste økningene ble registrert i Bulgaria (fra 5.7 i 2013 til 6.6 i 2018, eller + 0.9), Kypros (+ 0.5), Spania (+ 0.4), Estland, Italia, Portugal og Slovenia (alle + 0.3). Sammenlignet med 2013 forble den gjennomsnittlige tilfredsheten med personlige forhold uendret i to medlemsland: Ungarn og Romania, mens det ble registrert en nedgang i fem medlemsland: Danmark, Latvia og Nederland (hele -0.3), Litauen og Luxembourg (begge -0.2) ). Geografisk informasjon Den europeiske unionen (EU) inkluderer Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Storbritannia.

Metoder og definisjoner Data om subjektivt velvære som presenteres er basert på EUstatistikken på 2018 ad-hoc-modulen, som er en del av EUs undersøkelse om inntekt og levekår (EU-SILC). EU-SILC-undersøkelsen er EUs referansekilde for sammenlignende statistikk over inntektsfordeling, fattigdom og levekår. 2018-modulen dekket noen av variablene, som tidligere ble samlet for 2013 ad-hoc-modulen om det samme emnet. Referansepopulasjonen er alle private husholdninger og deres nåværende medlemmer bosatt på territoriet til en gitt medlemsstat på tidspunktet for datainnsamlingen.

Personer som bor i kollektive husholdninger og i institusjoner er generelt ekskludert fra målpopulasjonen, så vel som små og avsidesliggende deler av nasjonalt territorium som utgjør ikke mer enn 2% av den nasjonale befolkningen. Målingen av livstilfredshet er ment å dekke en bred vurdering av respondenten i livet sitt. Begrepet "liv" er her ment som alle områder av en persons eksistens. Variabelen refererer derfor til respondentens mening / følelse om graden av tilfredshet med livet hans. Undersøkelsen dekket befolkningen i alderen 16 og over. Det måles på en 11-punktsskala som spenner fra 0 (“ikke i det hele tatt fornøyd”) til 10 (“helt fornøyd”).

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, EU

Kommentarer er stengt.