Kontakt med oss

Aviation Strategi for Europa

Kommisjonen godkjenner bulgarske støttetiltak på 4.4 millioner euro til flyplassene i Burgas og Varna i forbindelse med #Coronavirus-utbruddet

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent et bulgarsk støttetiltak på 4.4 millioner euro til flyplassene i Burgas og Varna i forbindelse med koronavirusutbruddet. Tiltaket ble godkjent under statsstøtten Midlertidig rammeverk. Offentlig støtte vil ha form av utsettelse av betaling av konsesjonsgebyr fra Fraport Twin Star Airport Management AD, selskapet som administrerer de to flyplassene, til den bulgarske regjeringen som eier flyplassenes infrastruktur.

Hensikten med tiltaket er å hjelpe de to flyplassene til å håndtere likviditetsmangel som de står overfor på grunn av koronavirusutbruddet, ved å redusere kostnadene som flyplassoperatøren bærer. Kommisjonen fant at tiltaket var i samsvar med vilkårene som er angitt i den midlertidige rammen.

Spesielt kan betalingsutsettelsen bare gis frem til slutten av dette året, og varigheten vil være i ett år. Videre innebærer betalingsutsettelse minimumsgodtgjørelse i tråd med det midlertidige rammeverket.

Kommisjonen konkluderte derfor med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i et medlemsstats økonomi, i tråd med artikkel 107 nr. 3 bokstav b TEUF og vilkårene som er angitt i den midlertidige rammen. På dette grunnlaget godkjente kommisjonen tiltaket etter EUs statsstøtteregler. Mer informasjon om den midlertidige rammen og andre tiltak som er utført av kommisjonen for å håndtere den økonomiske effekten av koronavirus-pandemien, kan du finne franske baguetter..

Den ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.58095 i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettside når noen konfidensialitetsproblemer er løst.

Aviation Strategi for Europa

Single European Sky: For en mer bærekraftig og motstandsdyktig lufttrafikkstyring

Publisert

on

Europa-kommisjonen er foreslår en oppgradering av regelverket for det europeiske luftrummet som kommer på hælene til European Green Deal. Målet er å modernisere forvaltningen av europeisk luftrom og etablere mer bærekraftige og effektive flystier. Dette kan redusere opptil 10% av utslippene fra lufttransport.

Forslaget kommer ettersom det kraftige fallet i flytrafikk forårsaket av coronaviruspandemien krever større motstandsdyktighet i lufttrafikkstyringen, ved å gjøre det lettere å tilpasse trafikkapasiteten til etterspørselen.

Transportkommissær Adina Vălean erklærte: ”Fly zig-zagger mellom forskjellige blokker av luftrom, noe som øker forsinkelser og forbruk av drivstoff. Et effektivt system for lufttrafikkstyring betyr flere direkte ruter og mindre brukt energi, noe som fører til mindre utslipp og lavere kostnader for våre flyselskaper. Dagens forslag om å revidere det felles europeiske luftrommet vil ikke bare bidra til å redusere luftfartsutslipp med opptil 10% fra en bedre styring av flyruter, men vil også stimulere digital innovasjon ved å åpne markedet for datatjenester i sektoren. Med de nye foreslåtte reglene hjelper vi luftfartssektoren med å komme videre på de doble grønne og digitale overgangene. ”

Hvis du ikke tilpasser kapasiteten til lufttrafikkontroll, vil det føre til merkostnader, forsinkelser og CO2-utslipp. Bare i 2019 kostet forsinkelser EU 6 milliarder euro, og førte til 11.6 millioner tonn (Mt) overskudd av CO2. I mellomtiden innebærer unødvendig CO2-utslipp å forplikte piloter til å fly i overbelastet luftrom i stedet for å ta en direkte flyvebane, og det samme er tilfelle når flyselskapene tar lengre ruter for å unngå å lade soner med høyere priser.

Den europeiske Green Deal, men også ny teknologisk utvikling som bredere bruk av droner, har satt digitalisering og karbonisering av transport i sentrum for EUs luftfartspolitikk. Å begrense utslippene er imidlertid fortsatt en stor utfordring for luftfarten. Det europeiske luftrummet baner derfor vei for et europeisk luftrom som brukes optimalt og omfavner moderne teknologi. Det sørger for samarbeidende nettverksadministrasjon som gjør det mulig for brukere av luftrommet å fly miljømessig optimale ruter. Og det vil tillate digitale tjenester som ikke nødvendigvis krever nærvær av lokal infrastruktur.

For å sikre trygge og kostnadseffektive lufttrafikkstyringstjenester foreslår kommisjonen tiltak som:

  • Styrking av det europeiske nettverket og dets ledelse for å unngå overbelastning og suboptimale flyruter;
  • fremme et europeisk marked for datatjenester som trengs for bedre styring av lufttrafikken;
  • effektivisering av den økonomiske reguleringen av lufttrafikktjenester som ytes på vegne av medlemsstatene for å stimulere til større bærekraft og motstandskraft, og
  • styrke bedre koordinering for definisjon, utvikling og distribusjon av innovative løsninger.

Neste trinn

Det nåværende forslaget vil bli forelagt rådet og parlamentet for behandling, som kommisjonen håper vil bli avsluttet uten forsinkelse.

Etter endelig vedtakelse av forslaget, må implementerings- og delegerte handlinger utarbeides med eksperter for å ta opp mer detaljerte og tekniske spørsmål.

Bakgrunn

Single European Sky-initiativet ble lansert i 2004 for å redusere fragmentering av luftrommet over Europa, og for å forbedre ytelsen til lufttrafikkstyring når det gjelder sikkerhet, kapasitet, kostnadseffektivitet og miljø.

Et forslag om en revisjon av det felles europeiske luftrommet (SES 2+) ble fremmet av kommisjonen i 2013, men forhandlingene har blitt stoppet i rådet siden 2015. I 2019 ble en klok persons gruppe, sammensatt av 15 eksperter på området, ble satt opp for å vurdere dagens situasjon og fremtidige behov for lufttrafikkstyring i EU, noe som resulterte i flere anbefalinger. Kommisjonen endret deretter sin tekst fra 2013, innførte nye tiltak, og utarbeidet et eget forslag om endring av EASA-grunnforordningen. De nye forslagene er ledsaget av et arbeidsdokument fra personalet, presentert her.

Mer informasjon

Spørsmål og svar: Single European Sky: for en effektiv og bærekraftig lufttrafikkstyring

Fortsett å lese

Aviation Strategi for Europa

Kommisjonen godkjenner belgisk bistand på 25 millioner euro til å støtte leverandøren av bakkehåndtering Aviapartner i forbindelse med #Coronavirus-utbrudd

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent et belgisk individuelt hjelpetiltak på 25 millioner euro for å støtte Aviapartner, en leverandør av bakkehåndtering på Brussel nasjonale lufthavn (Zaventem). Tiltaket ble godkjent under statsstøtte Midlertidig rammeverk. Tiltaket gir støtte i form av et konvertibelt lån. Målet med rekapitaliseringstiltaket er å sikre at Aviapartner har tilstrekkelig likviditet til å fortsette sin virksomhet. Aviapartner er en viktig operatør på Brussel nasjonale lufthavn (Belgias viktigste flyplass).

En svikt i Aviapartner ville føre til stor forstyrrelse i den belgiske økonomien og tilkoblingen. Kommisjonen fant at tiltaket som varslet av Belgia er i samsvar med vilkårene som er angitt i den midlertidige rammen. Spesielt (i) vil tiltaket ikke overstige det minimum som er nødvendig for å sikre levedyktigheten til Aviapartner og vil ikke gå utover å gjenopprette sin kapitalstilling til før koronavirusutbruddet, (ii) ordningen gir tilstrekkelig godtgjørelse for staten; (iii) vilkårene for tiltakene stimulerer mottakere og / eller deres eiere til å tilbakebetale støtten så tidlig som mulig; (v) det er på plass sikkerhetsregler for å sikre at mottakerne ikke unødig drar nytte av rekapitaliseringsstøtten fra staten til skade for rettferdig konkurranse i det indre marked, for eksempel et anskaffelsesforbud for å unngå aggressiv kommersiell utvidelse.

Kommisjonen konkluderte med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i et medlemsstats økonomi, i tråd med artikkel 107 nr. 3 bokstav b TEUF og vilkårene som er angitt i den midlertidige rammen. På dette grunnlaget godkjente kommisjonen tiltaket etter EUs statsstøtteregler. Mer informasjon om midlertidig rammeverk og andre tiltak som er utført av kommisjonen for å håndtere den økonomiske effekten av coronavirus-pandemien, kan du finne franske baguetter..

Den ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.57637 i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettside når noen konfidensialitetsproblemer er løst.

Fortsett å lese

Aviation Strategi for Europa

Kommisjonen signerer # AviationAvtale med #Japan

Publisert

on

22. juni undertegnet EU-kommisjonen og Japan en avtale om sivil luftfartssikkerhet, som ytterligere vil styrke EUs allerede sterke samarbeid med Japan og styrke konkurransekraften til EUs luftfartsindustri.

Denne bilaterale luftfartssikkerhetsavtalen (BASA) vil støtte EU-produsenter av luftfartsprodukter for å øke deres handel og markedsandel på det japanske markedet. BASA vil fjerne unødvendige duplikasjoner av evaluerings- og testaktiviteter for luftfartsprodukter, redusere kostnadene for myndigheter og luftfartsindustrien og fremme samarbeid mellom de sivile luftfartsmyndighetene i EU og Japan. Felles regler vil lette samarbeidet mellom europeiske og japanske selskaper og redusere den administrative byrden for myndighetene, og skape bedre muligheter for investeringer og styrke økonomisk velstand og vekst.

Transportkommissær Adina Vălean sa: “Denne avtalen vil lette luftfartsindustriens tilgang til det japanske markedet for luftfartsprodukter, og vil hjelpe denne hardt rammede sektoren å komme seg etter krisen. Vi styrker også samarbeidet mellom EU og japanske luftfartsmyndigheter mot et enda høyere nivå av sivil luftfartssikkerhet og miljøkompatibilitet. ”

Den fulle pressemelding og avtale er tilgjengelig på nettet.

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender