Kontakt med oss

Funksjonshemminger

EØSU ønsker EUs strategi for funksjonshemmede velkommen, men identifiserer svakheter som bør løses

Publisert

on

Den europeiske økonomiske og sosiale komiteen (EESC) hyller den nye EU-strategien for funksjonshemmede som et skritt fremover i implementeringen av FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshemninger (UNCRPD). Strategien har tatt i bruk mange av forslagene foreslått av EØSU, den europeiske funksjonshemmingsbevegelsen og det sivile samfunnet. Forslagene inkluderer full harmonisering av den nye agendaen og styrket EU-nivå tilsyn med dens anvendelse. EØSU er imidlertid bekymret for uttørking av de forpliktende tiltakene og hard lov som implementerer strategien.

På plenarmøtet 7. juli vedtok EØSU uttalelsen Strategi for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, der den tok sitt inntrykk av EU-kommisjonens nye strategi, som skal forbedre livet til rundt 100 millioner europeere med funksjonshemninger i løpet av det neste tiåret.

Til tross for at han beskrev den nye strategien som prisverdig og mer ambisiøs enn forgjengeren, var EØSU bekymret for utsiktene til en forsvarlig implementering. Det beklager også fraværet av konkrete og spesifikke tiltak for å få slutt på diskriminering av kvinner og jenter med funksjonshemninger.

"Strategien for funksjonshemmede rettigheter kan fremme rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i EU og har potensiale til å oppnå reelle endringer, men dette avhenger helt av hvor godt den er implementert og hvor ambisiøs de enkelte handlingene er. Den har tatt med seg forslag fra EØSU og funksjonshemmingsbevegelsen. Det mangler imidlertid ambisjon i bindende lovgivning, "sa ordføreren for uttalelsen, Ioannis Vardakastanis.

"Vi må gjøre ord om til gjerninger. Hvis EU-kommisjonen og medlemsstatene ikke er ambisiøse i å presse på for handlinger som utfordrer status quo, kan strategien godt være i underkant av forventningene til rundt 100 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i EU, "advarte han.

EUs gjenopprettings- og motstandsdyktighetsfasilitet (RRF) bør være sterkt knyttet til EUs strategi for funksjonshemmede rettigheter og hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne å komme seg fra virkningene av pandemien, da de var blant de hardest rammede. Koblingen med gjennomføringen og overvåking av handlingsplanen for EUs søyle for sosiale rettigheter bør også sikres og maksimeres, sa EØSU i uttalelsen.

Tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser bør tilveiebringes for det nåværende overvåkingssystemet for EU-tiltak knyttet til UNCRPD. EØSU anbefalte sterkt at EU-kommisjonen ser på hvordan EU-institusjoner og medlemsstater kan samarbeide for bedre å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne ved å gjennomgå den eksisterende kompetanseerklæringen og ratifisere den valgfrie protokollen til UNCRPD. Disse trinnene vil gi EU en mer avgjørende innflytelse på medlemslandenes overholdelse av UNCRPD-bestemmelsene. Kommisjonen må også være resolutt i motsetning til planer for investeringer som strider mot UNCRPD, for eksempel investeringer i institusjonelle omsorgsinnstillinger.

EØSU etterlyste spesifikke tiltak for å møte behovene til kvinner og jenter med funksjonshemninger gjennom et flaggskipinitiativ i andre halvdel av EUs strategi for funksjonshemmede rettigheter for å sikre at kjønnsdimensjonen ble inkludert. Fokuset på kvinner bør omfatte en dimensjon av kjønnsvold og kvinner som uformelle omsorgspersoner for pårørende med nedsatt funksjonsevne.

EØSU var glad for å se forslaget om et ressurssenter kalt AccessibleEU, et av flaggskipinitiativene i den nye strategien, selv om det ikke var i tråd med EØSUs anmodning om et EU Access Board med bredere kompetanse. Målet med AccessibleEU ville være å samle nasjonale myndigheter som er ansvarlige for å implementere og håndheve tilgjengelighetsregler og tilgjengelighetseksperter og fagpersoner, og overvåke gjennomføringen av EU-lover som gir tilgjengelighet. Kommisjonen må være tydelig og gjennomsiktig om hvordan den planlegger å finansiere og bemanne dette byrået, og hvordan den vil sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne er representert, understreket EØSU.

EØSU støtter på det sterkeste flaggskipsinitiativet på EUs funksjonshemmingskort og mener det har potensial til å fremme store endringer. Imidlertid beklager det at det foreløpig ikke er noen forpliktelse til å sikre at det blir anerkjent av medlemsstatene. Komiteen understreker behovet for å implementere funksjonshemmingskortet ved hjelp av en forskrift, som vil gjøre det direkte gjeldende og håndhevbart i hele EU.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne bør få muligheten til å spille en fullstendig rolle i det politiske livet i samfunnene sine. rettigheter.

Det er avgjørende å fokusere på jobber av god kvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne, spesielt i lys av COVID-19-pandemien. EØSU understreker at hovedmålet ikke bare er høyere sysselsettingsgrader, men også sysselsetting av høy kvalitet som gjør at funksjonshemmede kan forbedre sine sosiale forhold gjennom arbeid. EØSU foreslår å inkludere indikatorer for kvaliteten på sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.

EØSU oppfordrer også funksjonshemmingsbevegelsen til å være proaktiv og presse på for hver eneste handling i denne strategien for å oppfylle det den lover. Arbeidspartnere og organisasjoner i det sivile samfunn bør støtte fullt ut implementeringen av den nye strategien. Det er ikke selve strategien som vil gi reelle endringer for personer med nedsatt funksjonsevne, men heller styrken til hver av komponentene i løpet av det kommende tiåret, konkluderte EØSU.

Funksjonshemminger

Likhet: 12. utgave av EU Access City Award åpen for søknader

Publisert

on

Den 12th Access City Award konkurranse er nå åpen for søknader. Prisen belønner byer som har gjort en særlig innsats for å være tilgjengelige og inkluderende for funksjonshemmede. EU-byer med mer enn 50,000 innbyggere kan søke seg frem til 8. september 2021. Vinnerne på 1., 2. og 3. plass mottar premier på henholdsvis € 150,000, € 120,000 og € 80,000. Fordi 2021 er Det europeiske jernbaneåret, vil Kommisjonen gi en spesiell omtale til en by som har gjort enestående innsats for å gjøre togstasjonene tilgjengelige for alle.

Likestillingskommisjonær Helena Dalli sa: ”Flere byer over hele EU går foran når det gjelder å skape mer tilgjengelige rom. Med EU Access City Award belønner vi denne innsatsen og gjør dem mer synlige. Alle av oss har et ansvar for å gjøre Europa fullt tilgjengelig. Dette er grunnen til at tilgjengelighet er en av prioriteringene i EUs nye strategi for rettigheter for personer med funksjonshemninger, presentert i mars. ”

Fjorårets vinner av Access City Award var Jönköping i Sverige. Prisvinnerne vil bli kunngjort på European Day of Persons with Disabilities-konferansen 3. desember 2021. For mer informasjon om prisen og hvordan du søker, vennligst besøk Access City Award 2022 nettside.

Fortsett å lese

Funksjonshemminger

En ny ambisiøs EU-funksjonshemmingsstrategi for 2021-2030

Publisert

on

Etter parlamentets anbefalinger vedtok EU-kommisjonen en ambisiøs funksjonshemmingsstrategi etter 2020. Oppdag prioriteringene. Samfunnet 

EU-parlamentet etterlyste et inkluderende samfunn der rettighetene til mennesker som lever med funksjonshemninger er beskyttet og der det ikke er noen diskriminering.

I juni 2020 la parlamentet ut sine prioriteringer for en ny EU-funksjonshemmingsstrategi etter 2020, bygger videre på Europeisk funksjonshemmingsstrategi for 2010-2020.

I mars 2021 kom kommisjonen vedtok strategien for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne 2021-2030 som omfatter parlamentets hovedanbefalinger:

 • Integrering av rettighetene til alle mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle politikker og områder.
 • Gjenoppretting og avbøtende tiltak for å unngå at funksjonshemmede blir uforholdsmessig påvirket av helsekriser som Covid-19.
 • Like tilgang for funksjonshemmede til helsehjelp, sysselsetting, offentlig transport, bolig.
 • Implementeringen og videreutviklingen av EU-handikapkort pilotprosjekt, som åpner for gjensidig anerkjennelse av funksjonshemminger i noen EU-land.
 • Mennesker med funksjonshemninger, deres familier og organisasjoner var en del av dialogen og vil være en del av implementeringsprosessen.

Mennesker som lever med funksjonshemninger i Europa: fakta og tall  

 • Det er anslagsvis 87 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i EU.
 • Sysselsettingsgraden for funksjonshemmede (20-64 år) er på 50.8%, mot 75% for personer uten funksjonshemninger. 
 • 28.4% av mennesker med nedsatt funksjonsevne i EU står i fare for fattigdom eller sosial ekskludering, sammenlignet med 17.8% av befolkningen generelt.  
En annerledes dyktig mann som jobber i en amputert butikk for produksjon av protetiske ekstremitetsdeler. © Hedgehog94 / AdobeStock
En mann som jobber i en amputasjonsbutikk med produksjon av protesedeler. © Hedgehog94 / AdobeStock  

EUs funksjonshemmingstiltak så langt

Den europeiske funksjonshemmingsstrategien ble satt i verk for å implementere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne 

 • En internasjonal juridisk bindende menneskerettighetstraktat som fastsetter minimumsstandarder for å beskytte rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 • EU og alle medlemslandene har ratifisert det 
 • Både EU og medlemsland er forpliktet til å gjennomføre forpliktelsene, i henhold til deres kompetanse 

Blant de konkrete initiativene som er lansert takket være den europeiske funksjonshemmingsstrategien, er European tilgjengelighetsloven, som sørger for at flere produkter og tjenester som smarttelefoner, nettbrett, minibanker eller e-bøker er tilgjengelige for funksjonshemmede.

De direktiv om tilgjengelighet på nettet betyr at funksjonshemmede har lettere tilgang til elektroniske data og tjenester på nettet fordi nettsteder og apper som drives av offentlige institusjoner, som sykehus, domstoler eller universiteter, er pålagt å være tilgjengelige.

De Erasmus + studentutvekslingsprogram fremmer mobiliteten til deltakere med nedsatt funksjonsevne.

EU-regler sikrer også bedre tilgang til transport og bedre passasjerrettigheter for mennesker som lever med funksjonshemninger.

Finn ut mer om EUs politikk for et mer sosialt Europa.

Finn ut mer 

Fortsett å lese

Funksjonshemminger

Union of Equality: EU-kommisjonen presenterer strategi for rettigheter for personer med funksjonshemninger 2021-2030

Publisert

on

3. mars presenterte EU-kommisjonen en ambisiøs Strategi for rettigheter for personer med funksjonshemninger 2021-2030 å sikre deres fulle deltakelse i samfunnet, på lik linje med andre i EU og utover, i tråd med traktaten om Den europeiske unions virkemåte og Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter, som etablerer likhet og ikke-diskriminering som hjørnesteiner i EUs politikk. Personer med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta på alle områder av livet, akkurat som alle andre. Selv om de siste tiårene førte fremgang i helsetjenester, utdanning, sysselsetting, fritidsaktiviteter og deltakelse i det politiske livet, gjenstår mange hindringer. Det er på tide å øke den europeiske handlingen.

Den nye strategien bygger på forgjengeren, European Disability Strategy 2010-2020, og bidrar til implementeringen av European Pillar for sosiale rettigheter som en handlingsplan vil bli vedtatt av Kommisjonen denne uken, som fungerer som et kompass for sysselsettings- og sosialpolitikk i Europa. Strategien støtter gjennomføring av EU og dets medlemsstater av FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshemninger både på EU og nasjonalt nivå.

Verdier og gjennomsiktighet Visepresident Vera Jourová sa: “Beskyttelsen av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne må stå i sentrum for vår innsats, inkludert i vårt svar på coronavirus. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært blant de som er hardest rammet av COVID-19-krisen. Vi må strebe for at mennesker med nedsatt funksjonsevne forbedrer livskvaliteten og deres rettigheter er garantert! "

“Siden oppstarten fokuserte det europeiske prosjektet på å fjerne barrierer, i tråd med visjonen om en union i mangfold. Imidlertid fortsetter mange mennesker med nedsatt funksjonsevne hindringer, for eksempel når de leter etter en jobb eller bruker offentlig transport, ”sa likhetskommisjonær Helena Dalli. Hun la til: “Mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta likt på alle områder av livet. Å leve selvstendig, lære i et inkluderende miljø og jobbe under passende standarder er forhold som vi trenger for å sikre alle borgere for å gjøre dem i stand til å blomstre og leve livet fullt ut. "

Forbedre lik deltakelse og ikke-diskriminering

Den tiårige strategien inneholder sentrale tiltak rundt tre hovedtemaer:

 • EU-rettigheter: Personer med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre EU-borgere til å flytte til et annet land eller delta i det politiske livet. Basert på erfaringene med pilotprosjektet som pågår i åtte land, vil EU-kommisjonen innen utgangen av 2023 foreslå et europeisk funksjonshemmingskort for alle EU-land som vil legge til rette for gjensidig anerkjennelse av funksjonshemningsstatus mellom medlemsstatene, og som hjelper funksjonshemmede å nyte sin rett til fri bevegelse. Kommisjonen vil også samarbeide tett med medlemslandene for å sikre deltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne i valgprosessen i 2023.
 • Uavhengig liv og autonomi: Personer med nedsatt funksjonsevne har rett til å leve selvstendig og velge hvor og sammen med hvem de vil bo. For å støtte uavhengig liv og inkludering i samfunnet, vil kommisjonen utvikle veiledning og sette i gang et initiativ for å forbedre sosiale tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Ikke-diskriminering og like muligheter: Strategien tar sikte på å beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot enhver form for diskriminering og vold. Det tar sikte på å sikre like muligheter i og tilgang til rettferdighet, utdanning, kultur, sport og turisme. Like tilgang må også garanteres alle helsetjenester og sysselsetting.

Det er umulig å delta i samfunnet på lik linje med andre når miljøet ditt - fysisk eller virtuelt - ikke er tilgjengelig. Takket være et solid EU-rettslig rammeverk (f.eks European tilgjengelighetslovenNettilgjengelighetsdirektivetPassasjerrettigheter) tilgang har forbedret seg, men mange områder er fortsatt ikke dekket av EU-regler, og det er forskjeller i tilgjengeligheten til bygninger, offentlige rom og noen transportmåter. Derfor vil EU-kommisjonen lansere et europeisk ressurssenter 'AccessibleEU' i 2022 for å bygge en kunnskapsbase med informasjon og god praksis for tilgjengelighet på tvers av sektorer.  

Å levere strategien: Tett samarbeid med EU-land og integrering i intern og ekstern politikk

Å oppfylle strategiens ambisjoner vil kreve et sterkt engasjement fra alle medlemsstater. EU-land er sentrale aktører i gjennomføringen av FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshemninger. Kommisjonen vil opprette funksjonshemmingsplattformen, som samler nasjonale myndigheter som er ansvarlige for gjennomføring av konvensjonen, organisasjoner for personer med funksjonshemninger og Kommisjonen for å støtte gjennomføringen av strategien og for å styrke samarbeidet og utvekslingen om gjennomføring av konvensjonen. Plattformen vil ha en omfattende online tilstedeværelse og sikre kontinuitet i aktivitetene gjennom året. Personer med nedsatt funksjonsevne vil være en del av dialogen og en del av prosessen med å implementere strategien for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne 2021-2030.

Kommisjonen vil integrere funksjonshemmingssaker i all EU-politikk og større initiativer. Fordi rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ikke ender ved Europas grenser, vil Kommisjonen fremme rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne globalt. Med denne strategien vil EU styrke sin rolle som talsmann for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. EU vil bruke instrumenter som teknisk bistand og økonomiske programmer, støtte via EU-delegasjon, politiske dialoger og arbeide i multilaterale fora for å støtte partnerland i deres bestrebelser på å gjennomføre FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og gi veiledning for å gjennomføre SDG på en funksjonshemmende måte.

Bakgrunn

Som kunngjort av president von der Leyen, har Strategi for rettigheter for personer med funksjonshemninger 2021-2030 bidrar til å bygge Union of Equality, sammen med LGBTIQ-likestillingsstrategi 2020-2025den EUs handlingsplan mot rasisme 2020-2025den Likestillingsstrategi 2020-2025 og EU Roma Strategic Framework.

FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (UNCRPD), vedtatt av FN i 2006, var et gjennombrudd for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne: alle medlemsland er part i den, og det er den første menneskerettighetskonvensjonen som også ble inngått av EU. Partene til konvensjonen er pålagt å fremme, beskytte og oppfylle menneskerettighetene til alle personer med nedsatt funksjonsevne og sikre deres likhet i henhold til loven. Med denne strategien gir kommisjonen rammeverket som støtter EUs og medlemsstaters tiltak for å implementere UNCRPD.

De European Disability Strategy 2010-2020 banet vei for et barrierefritt Europa, for eksempel med direktiver som European tilgjengelighetsloven, som krever at viktige produkter og tjenester som telefoner, datamaskiner, e-bøker, banktjenester og elektronisk kommunikasjon er tilgjengelige og brukbare for personer med en rekke funksjonshemninger. EUs passasjerrettigheter sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne har tilgang til vei-, fly-, jernbane- eller sjøreiser. Gjennom politikk for internasjonalt samarbeid har EU også ført an på verdensbasis for å fremme inkludering og full deltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne.

Mer informasjon

Kommunikasjon: Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030

Lettlest versjon: Strategi for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne 2021-2030

Spørsmål og svar: Strategi for rettigheter for personer med funksjonshemninger 2021-2030

Hotel: Strategi for rettigheter for personer med funksjonshemninger 2021-2030

Nyheter i lettlest: EU-kommisjonen legger ut en ny strategi for å beskytte rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Mer informasjon om EU-tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Fortsett å lese
Annonse
Annonse

Trender