Kontakt med oss

EU Summits

Felles erklæring etter det 24. toppmøtet mellom EU og Ukraina

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Charles Michel, president for Det europeiske råd, Ursula von der Leyen, president for EU-kommisjonen, og Volodymyr Zelenskyy, president i Ukraina, møttes i Kiev i dag (3. februar) for den 24.th EU-Ukraina-toppmøtet og ga følgende uttalelse.

 1. Vi samlet oss i dag i sammenheng med Russlands pågående uprovoserte og uberettigede angrepskrig mot Ukraina. Vi fordømte det på det sterkeste og diskuterte hvordan vi kan støtte Ukraina ytterligere og hvordan vi kan øke det kollektive presset på Russland for å avslutte krigen og trekke troppene tilbake. EU vil støtte Ukraina og det ukrainske folket mot Russlands pågående angrepskrig så lenge det tar. Vi fremhevet den historiske betydningen av beslutningen fra Det europeiske råd av 23. juni 2022 om å anerkjenne det europeiske perspektivet til og gi Ukraina status som kandidatland. Vi gjentok at fremtiden til Ukraina og dets innbyggere ligger innenfor EU. Vi deler felles verdier om demokrati, rettsstat, respekt for folkeretten og menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører minoriteter, samt likestilling. EU gjentok sin urokkelige støtte og forpliktelse til Ukrainas uavhengighet, suverenitet og territorielle integritet innenfor dets internasjonalt anerkjente grenser.

Tilknytningsavtale og tiltredelsesprosessen

Assosiasjonsavtale, inkludert et dypt og omfattende frihandelsområde, og tiltredelsesprosessen

 1. Vi gjentok vår forpliktelse til å ytterligere utdype forholdet vårt, basert på felles verdier og nære og privilegerte forbindelser. Assosiasjonsavtalen mellom EU og Ukraina har vært og fortsetter å være av vesentlig betydning for å tilrettelegge og fremme Ukrainas videre integrasjon med EU. EU minnet om beslutningen fra Det europeiske råd om å anerkjenne Ukrainas europeiske perspektiv og gi Ukraina status som et kandidatland. EU gjentok sin forpliktelse til å støtte Ukrainas videre europeiske integrasjon. EU vil ta stilling til ytterligere skritt når alle vilkår spesifisert i kommisjonens uttalelse er fullt ut oppfylt. Ukraina understreket sin vilje til å oppfylle de nødvendige kravene for å starte tiltredelsesforhandlinger så snart som mulig.
 2. EU gjentok at kommisjonen er blitt invitert til å rapportere om oppfyllelsen av vilkårene spesifisert i kommisjonens uttalelse om Ukrainas medlemskapssøknad som en del av dens vanlige utvidelsespakke i 2023. Uten at dette berører denne omfattende regelmessige rapporteringen, tar vi til etterretning kommisjonens intensjon om å gi en oppdatering våren 2023 som også vil bli formidlet til Ukraina gjennom de aktuelle kanalene.
 3. EU anerkjente den betydelige innsatsen som Ukraina har vist de siste månedene for å nå målene som ligger til grunn for landets kandidatstatus for EU-medlemskap, ønsket velkommen Ukrainas reformarbeid i slike vanskelige tider, og oppfordret landet til å fortsette på denne veien og oppfylle vilkårene spesifisert i Kommisjonens mening om medlemskapssøknaden for å gå videre mot fremtidig EU-medlemskap.
 4. Vi bekreftet på nytt at en omfattende og konsekvent gjennomføring av rettsreformer, i tråd med anbefalingene fra Venezia-kommisjonen, inkludert reformen av forfatningsdomstolen og utvelgelsesprosedyren for politisk uavhengige og kvalifiserte konstitusjonelle dommere, fortsatt er avgjørende for å styrke Ukrainas motstandskraft og for fremgang med hensyn til utvidelsesprosessen. Vi anerkjente rollen til EUs sivile rådgivende misjon. Vi ønsket velkommen Ukrainas økte tilpasning til den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken (FUSP) og minnet om vår felles forpliktelse til å fremme prinsippene nedfelt i assosiasjonsavtalen, inkludert artikkel 7(2). Vi hilste fremskritt med å sikre uavhengig og effektiv drift av anti-korrupsjonsinstitusjonene og med tilpasning av Ukrainas medielovgivning til EUs regelverk for audiovisuelle medietjenester. EU og Ukraina gjentok sin forpliktelse til fullt ut å respektere rettighetene til personer som tilhører minoriteter, slik de er nedfelt i FNs og Europarådets konvensjoner og relaterte protokoller. I denne forbindelse vil Ukraina fortsette å konsultere og samarbeide med Venezia-kommisjonen og vil fortsette den pågående materielle dialogen med representanter for personer som tilhører minoriteter, inkludert om relatert lovgivning. EU er klar til å bistå Ukraina videre i reformarbeidet og gjennomføringen av dem.
 5. EU ønsket velkommen Ukrainas intensjon om å utarbeide det nasjonale programmet for vedtakelse av regelverket (NPAA) på grunnlag av den analytiske rapporten om Ukrainas beredskap i regelverkets kapitler etter Kommisjonens uttalelse om Ukrainas søknad om medlemskap i Den europeiske union. EU er rede til å gi teknisk støtte til Ukrainas regjering i dette viktige skrittet mot tilpasning av ukrainsk lovgivning til EUs regelverk.
 6. Vi gjentok intensjonen om å fullt ut utnytte potensialet i assosiasjonsavtalen, inkludert det dype og omfattende frihandelsområdet (AA/DCFTA), for å etablere betingelser for forbedrede økonomiske og handelsforbindelser som fører til Ukrainas integrering i EUs indre marked. Den reviderte prioriterte handlingsplanen for forbedret implementering av DCFTA for 2023-2024 utgjør veikartet som skisserer de neste trinnene for å lette Ukrainas tilgang til EUs indre marked. EU bekreftet sin vilje til å gi relevant støtte til de tilhørende reformene. EU fremhevet de handelsfremmende effektene av den midlertidige suspensjonen av alle tollsatser og handelsbeskyttelsestiltak på import fra Ukraina til EU siden juni 2022. EU vil vurdere Ukrainas anmodning om å forlenge tiltakene utover gjeldende gyldighet. Ved å ta til etterretning de positive effektene av EUs handelsliberaliseringstiltak forpliktet begge parter seg til å sikre at eventuelle handelsforsvarstiltak iverksettes i full overensstemmelse med WTO og assosiasjonsavtalen/DCFTA. Vi ønsket velkommen Ukrainas reformer innen toll- og handelstilrettelegging og tilslutning til den felles transittkonvensjonen. Ukraina ønsket velkommen EUs pågående besluttsomhet og innsats for å inkludere Ukraina i det europeiske roamingområdet så snart som mulig. EU anerkjente innsatsen som Ukraina har gjort for å tilpasse sin telekommunikasjonssektor til europeiske bestemmelser og oppfordret landet til å fortsette på denne veien. Vi ble enige om å trappe opp arbeidet med EUs foreløpige vurderingsoppdrag og andre nødvendige skritt med sikte på å starte forhandlinger om avtalen om samsvarsvurdering og aksept av industriprodukter (ACAA).
 7. EU gjentok sin forpliktelse til å gi fortsatt støtte under pågående prosjekter og programmer. Vi ønsket velkommen Ukrainas tilslutning til EU CUSTOMS- og FISCALIS-programmene, dets tilknytning til Horizon Europe, Euratom, Digital Europe og EUs Single Market-program samt dets deltakelse i Body of European Regulators for Electronic Communications.

Forente i å svare på Russlands angrepskrig mot Ukraina

 1. Russlands eskalerende angrepskrig mot Ukraina utgjør et åpenbart brudd på folkeretten, inkludert prinsippene i FN-pakten. EU bekreftet sin urokkelige støtte til og solidaritet med Ukraina i møte med den pågående russiske angrepskrigen. Vi fordømmer Russlands systematiske bruk av missiler og droner for å angripe sivile, og sivile gjenstander og infrastruktur over hele Ukraina, i strid med internasjonal humanitær lov. Vi avviser bestemt og fordømmer utvetydig Russlands forsøk på ulovlig annektering av Ukrainas Donetsk-, Luhansk-, Zaporizhzhia- og Kherson-regioner. Som i tilfellet med Krim og Sevastopol, vil EU aldri anerkjenne forsøk på ulovlig annektering av noen deler av ukrainsk territorium som lovlige. Vi krever at Russland umiddelbart, fullstendig og betingelsesløst trekker tilbake alle sine militære styrker fra hele Ukrainas territorium innenfor sine internasjonalt anerkjente grenser.
 2. EU berømmet motet og besluttsomheten til det ukrainske folket og dets lederskap i deres kamp for å forsvare Ukrainas suverenitet, territorielle integritet og frihet. I samsvar med FN-pakten og folkeretten er Ukraina
  utøver sin iboende rett til selvforsvar mot den russiske aggresjonen. Den har rett til å frigjøre og gjenvinne full kontroll over alle okkuperte territorier innenfor sine internasjonalt anerkjente grenser.

Humanitær støtte

 1. I sammenheng med fortsatte russiske angrep mot sivil og kritisk infrastruktur, som truer leveringen av grunnleggende tjenester, er EU fullt forpliktet til å fortsette å tilby og koordinere hele spekteret av humanitær bistand og bistand til det ukrainske samfunnet, i nært samarbeid med internasjonal humanitær bistand. skuespillere.

Ansvarlighet

 1. Vi understreket at krigsforbrytelser og de andre alvorligste forbrytelsene begått under Russlands angrepskrig mot Ukraina, som det er økende bevis for, er et grovt brudd på folkeretten. Vi understreket vår støtte til etterforskningen av aktor ved Den internasjonale straffedomstolen. Russland, og alle gjerningsmenn og medskyldige, vil bli stilt til ansvar. Vi ble enige om å fortsette å jobbe sammen for å sikre full ansvarlighet, inkludert ved å etablere en passende mekanisme for aggresjonsforbrytelsen, hvis rettsforfølgelse er av interesse for det internasjonale samfunnet som helhet. Ukraina understreket sin preferanse for å opprette en spesialdomstol. Vi støtter utviklingen av et internasjonalt senter for rettsforfølgelse av aggresjonsforbrytelsen i Ukraina (ICPA) i Haag med mål om å koordinere etterforskningen av aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina, bevare og lagre bevis for fremtidige rettssaker. Dette senteret vil bli knyttet til det eksisterende felles etterforskningsteamet støttet av Eurojust.

Restriktive tiltak

Annonse
 1. Vi diskuterte hvordan vi kan støtte Ukraina ytterligere og hvordan vi kan øke det kollektive presset på Russland for å avslutte sin angrepskrig og trekke troppene tilbake fra Ukraina.
 2. EU har ytterligere forsterket og utvidet sine restriktive tiltak mot Russland, blant annet gjennom EUs niende pakke med restriktive tiltak og det internasjonale oljepristaket og oljeproduktpristaket. EU er klar til å fortsette å forsterke de restriktive tiltakene i tett koordinering og samarbeid med globale partnere, samtidig som de sikrer effektiv implementering, forhindrer omgåelse og tilrettelegging av den. I denne sammenheng gjentar EU sin oppfordring til alle land om å innrette seg etter EUs sanksjoner.
 3. Vi fordømte på det sterkeste den militære støtten til Russlands angrepskrig gitt av iranske myndigheter, som må stoppe. I denne sammenhengen ønsket Ukraina velkommen EUs restriktive tiltak vedtatt 12. desember 2022. Vi oppfordret hviterussiske myndigheter til å slutte å muliggjøre den russiske angrepskrigen ved å tillate russiske væpnede styrker å bruke hviterussisk territorium og ved å gi støtte og opplæring til det russiske militæret. Det hviterussiske regimet må fullt ut overholde sine folkerettslige forpliktelser. EU vil fortsette å svare på alle handlinger som støtter Russlands ulovlige og uberettigede angrepskrig og er fortsatt rede til å gå raskt med ytterligere restriktive tiltak mot Hviterussland.

Bare fred

 1. EU gjentok sin vilje til å støtte Ukrainas initiativ for en rettferdig fred basert på respekt for Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Til dags dato har Russland ikke vist noen reell vilje til en rettferdig og bærekraftig fred. Vi uttrykte vår støtte til fredsformelen til president Zelenskyy og vår forpliktelse til å aktivt samarbeide med Ukraina om 10-punkts fredsplanen. I denne forbindelse støtter vi ideen om et fredsformeltoppmøte som tar sikte på å lansere implementeringen. Vi skal samarbeide for å sikre bredest mulig internasjonal deltakelse.

Militær støtte

 1. Ukraina hilste EUs forpliktelse til å fortsette å gi politisk og militær støtte så lenge det tar. Dette inkluderer militær bistand på mer enn 3.6 milliarder euro under den europeiske fredsfaciliteten, og lanseringen av EUs militære bistandsmisjon for å trene inn første 30 000 soldater i 2023. Sammen med den militære støtten fra EUs medlemsstater, vil det samlede EU-militæret støtten til Ukraina er anslått til nærmere 12 milliarder euro.

Motvirke cyber- og hybridtrusler

 1. EU bekreftet på nytt sin solidaritet med Ukraina når det gjelder å motvirke hybride trusler og nettangrep og sin forpliktelse til å fortsette støtten i denne forbindelse. Vi fremhevet vårt styrkede samarbeid innen cybersikkerhet og vår forpliktelse til å oppnå ytterligere konkrete resultater. Vi erkjente viktigheten av å styrke samarbeidet for å takle russisk statskontrollert informasjonsmanipulasjon og -interferens, inkludert desinformasjon, samt bygge motstandskraft i Ukrainas digitale transformasjon.

Økonomisk støtte

 1. EU vil stå sammen med Ukraina så lenge det tar. Ukraina ønsket velkommen EUs lovede bistand som svar på Russlands angrepskrig. Samlet bistand til Ukraina som er lovet både på EU- og medlemslandsnivå, beløper seg så langt til nesten 50 milliarder euro, som inkluderer økonomisk, humanitær, nødhjelp, budsjettmessig og militær støtte. Dette inkluderer også forpliktelsen til å gi opptil 18 milliarder EUR MFA+-pakke for kortsiktig EU finansiell nødhjelpsfinansiering av Ukrainas umiddelbare behov og rehabilitering av kritisk infrastruktur for 2023. Ytterligere 10 milliarder EUR ble gitt i støtte til flyktninger. Ukraina ønsket velkommen til den første utbetalingen på 3 milliarder euro som bidro til å redusere det presserende likviditetsbehovet tidlig på året.
 2. Rundt 8 millioner ukrainere har fått ly fra den russiske angrepskrigen i EU. Fordrevne personer fra Ukraina som søker tilflukt i EU vil fortsette å være beskyttet som forutsatt under det midlertidige beskyttelsesdirektivet frem til minst mars 2024.

Rekonstruksjon – Avlastning – Energi – Tilkobling

 1. Russlands pågående kampanje med systematiske missil- og droneangrep mot ukrainske sivile, sivile mål, energi- og telekommunikasjonsinfrastruktur og andre verktøy, påfører det ukrainske folket enda mer lidelse og er et alvorlig brudd på internasjonal humanitær lov.
 2. I denne sammenhengen hilste vi koordineringsmekanismen som ble avtalt på Paris-konferansen om Ukrainas motstandskraft og gjenoppbygging 13. desember 2022 og rollen til Unionens sivilbeskyttelsesmekanisme i implementeringen og understreket viktigheten av tett samarbeid med G7 og alle internasjonale partnere.
 3. Vi fordømte Russlands handlinger ved Ukrainas atomkraftverk i Zaporizhzhia og oppfordrer Russland til umiddelbart å stanse handlinger som setter sikkerheten og sikkerheten til sivile atomanlegg i fare. Vi understreket vår fulle støtte til Det internasjonale atomenergibyråets arbeid for å hjelpe Ukraina med å sikre kjernefysisk sikkerhet. EU vil forbli samlet i møte med Russlands bevæpning av energi.
 4. EU og dets medlemsland har gitt bistand til en verdi av 527 millioner euro, inkludert på energiområdet, gjennom Unionens sivilbeskyttelsesmekanisme og humanitær bistand til en verdi av 485 millioner euro i 2022. Vi diskuterte fortsatt levering av humanitær og sivilbeskyttelseshjelp til Ukraina, inkludert naturalytelser, og bistand til restaurering av Ukrainas kritiske infrastruktur for å hjelpe Ukraina med å komme seg gjennom vinteren og bevare levebrød og grunnleggende tjenester, inkludert rehabilitering av boliger for internt fordrevne, skoler for ukrainske barn og svært presserende energiutstyr som blant annet autotransformatorer, energigeneratorer og LED lyspærer.
 5. EU minnet om sin forpliktelse til å gi, sammen med partnere, støtte til Ukrainas raske utvinning og gjenoppbygging, inkludert gjenoppbygging av den sosiale infrastrukturen og mineryddingshjelp, samt å gi støtte til helsemessig og psykologisk rehabilitering og reintegrering i et aktivt sosialt liv. I denne sammenheng annonserte EU en ny pakke på opptil 25 millioner euro for å støtte humanitær mineaksjon. EU bekreftet sin intensjon om å spille en ledende rolle, særlig gjennom den inkluderende multi-byrå donor Coordination Platform avtalt mellom Ukraina, G7, internasjonale finansinstitusjoner og andre nøkkelpartnere, og bygger også på resultatene fra de internasjonale konferansene i Lugano og Berlin om gjenoppbygging av Ukraina. EU og Ukraina understreket at nødhjelp, gjenoppbygging, reformer og Ukrainas europeiske vei er gjensidig forsterkende, og underbygger Ukrainas innsats for modernisering og tilpasning til EUs standarder. Vi erkjente den avgjørende rollen sivilsamfunnet, lokale administrasjoner og private aktører vil spille i Ukrainas gjenoppbygging.
 6. Vi ønsket velkommen undertegnelsen av Memorandum of Understanding mellom EU og Ukraina om et strategisk partnerskap om fornybare gasser under toppmøtet, som vil styrke vår energisikkerhet, støtte vår kamp mot klimaendringer og ha en positiv innvirkning på økonomisk gjenoppretting og videre integrasjon av våre energimarkeder.
 7. Vi understreket viktigheten av å implementere solidaritetsfeltene EU-Ukraina ytterligere. De dekker handel på tvers av alle sektorer og forbinder Ukraina med EU og resten av verden, og har blitt en livlinje for Ukrainas økonomi. Mellom mai og desember 2022 har de tillatt eksport av rundt 45 millioner tonn ukrainske varer og like viktig import til Ukraina av rundt 23 millioner tonn varer det trenger, og genererer anslagsvis 20 milliarder euro i inntekter for ukrainske bønder og bedrifter. . Vi ble enige om å prioritere innsats for å styrke forbindelsen mellom EU og Ukraina ytterligere, særlig ved å forbedre infrastrukturforbindelser, inkludert gjennom utvikling av interoperabel jernbaneinfrastruktur, utvidelse av veitransportavtalen mellom EU og Ukraina og ved å mobilisere finansiell støtte fra EU til utviklingen av Solidaritetsbanene som kunngjort i felleserklæringen mellom EU og Ukraina av 11. november 2022.

 Frosne eiendeler

 1. EU vil også trappe opp sitt arbeid mot bruken av Russlands frosne eiendeler for å støtte Ukrainas gjenoppbygging og for reparasjonsformål, i samsvar med EU og internasjonal lov.

Diplomatisk støtte

 1. EU vil ytterligere trappe opp sin pågående diplomatiske innsats til støtte for Ukraina i alle relevante internasjonale fora, og ber om standhaftig solidaritet med Ukraina mot Russlands angrepskrig. 

Arbeider sammen for å forbedre global matsikkerhet

 1. Vi husket at Russland, ved å bevæpne mat i sin angrepskrig mot Ukraina, har utløst verdensomspennende forstyrrelser av landbruksproduksjon, forsyningskjeder og handel som har drevet mat- og gjødselprisene til enestående nivåer. Vi understreket viktigheten av og behovet for ytterligere styrking av Solidarity Lanes, som har brakt over 23 millioner tonn ukrainsk korn, oljefrø og andre produkter til verdensmarkedene mellom mai og desember 2022. Sammen med FNs Black Sea Grain Initiative og The Grain fra Ukraina-programmet er Solidarity Lanes avgjørende for vårt felles mål om å sikre fortsatt tilgjengelighet og rimelighet for mat og gjødsel. Vi står i full solidaritet med partnere over hele verden ved å trappe opp den diplomatiske rekkevidden og støtten til global matsikkerhet.

Eastern Partnership

 1. Parallelt med Ukrainas innsats for europeiske integrering, anerkjente EU og Ukraina viktigheten av ytterligere å styrke skreddersydd regionalt samarbeid, inkludert det østlige partnerskapet, som med sin differensierte tilnærming bidrar til motstandskraften til vårt østlige nabolag, og letter også samarbeidet om sikkerhetsspørsmål, inkludert energisikkerhet og hybride trusler.

Det europeiske politiske fellesskapet

 1. EU og Ukraina ønsket velkommen til det vellykkede første møtet i Det europeiske politiske fellesskapet som fant sted 6. oktober 2022 i Praha. Møtet ga en plattform for politisk koordinering og mulighet for dyptgående utveksling om presserende spørsmål som angår hele kontinentet. Vi ser frem til neste møte som holdes i Chisinau i første halvdel av 2023.

Besøk møtet siden

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender