Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Fusjoner: Kommisjonen ber om tilbakemelding på foreslåtte forenklingstiltak vedrørende fusjonsprosedyrer

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har lansert en offentlig høring oppfordrer alle interesserte parter til å kommentere utkastet til revidert fusjonsgjennomføringsforordning («gjennomføringsforordningen») og kunngjøringen om forenklet prosedyre.

I august 2016 lanserte kommisjonen en grundig gjennomgangsprosess av fusjonsprosedyre- og jurisdiksjonsreglene. Målet med denne prosessen er å målrette og forenkle kommisjonens fusjonsvurderingsprosess for saker som neppe vil reise konkurranseproblemer som behandles under den forenklede prosedyren, og å fokusere ressursene på de mest komplekse og relevante sakene. Denne prosessen inkluderte en evaluering av de prosessuelle og jurisdiksjonelle aspektene ved EUs fusjonskontrollregler og en offentlig høring om en Innledende konsekvensvurdering.

Konserndirektør Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikk, sa: «Vårt initiativ tar sikte på å lette den administrative byrden for både bedrifter og kommisjonen ytterligere, og vil tillate oss å fokusere ressursene på fusjonene som fortjener en detaljert undersøkelse. Vi inviterer alle parter til å gi oss sine kommentarer til vårt utkast til reviderte regler, som vil bidra til utarbeidelsen av de nye reglene som er planlagt å tre i kraft i 2023.»

De foreslåtte endringene

Som beskrevet mer detaljert i bakgrunnsnotat som følger med gjennomføringsforordningen og kunngjøringen om forenklet prosedyre, har de foreslåtte endringene som mål å:

  • Utvide og avklare kategoriene av saker som kan behandles etter den forenklede prosedyren;
  • Innføre raffinerte sikringstiltak slik at den forenklede prosedyren ikke gjelder saker som fortjener en mer detaljert vurdering;
  • Sikre effektiv og forholdsmessig informasjonsinnhenting, ved å innføre et nytt varslingsskjema for forenklede saker, i et "kryss i boksen"-format;
  • Effektivisere gjennomgangen av ikke-forenklede saker ved å redusere og avklare informasjonskravene;
  • Innføre elektroniske varsler og mulighet for partene til å levere enkelte dokumenter elektronisk.

Neste trinn

Interesserte parter oppfordres til å sende inn sine kommentarer til regelutkastet innen 3. juni 2022.

Annonse

Mer informasjon, inkludert hvordan du sender inn et bidrag, er tilgjengelig her..

Basert på bevisene samlet under konsekvensutredningsfasen og kommentarene fra de berørte partene til gjennomføringsforordningen og kunngjøringen om forenklet prosedyre, vil Kommisjonen fullføre konsekvensutredningen og revidere utkastene som er publisert i dag. Kommisjonen tar sikte på å få på plass nye regler i 2023.

Bakgrunn

Kommisjonen har plikt til å vurdere fusjoner og oppkjøp av selskaper med en omsetning over en viss grense (se artikkel 1 av EUs konkurranse forordning) og for å forhindre konsentrasjoner som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller en vesentlig del av det. Gjennom årene har kommisjonen forsøkt å fokusere sine undersøkelser på de sakene som sannsynligvis vil ha en betydelig innvirkning på EU-bedrifter og -borgere. Kommisjonen innførte i 2000 en forenklet prosedyre for kategorier av foretakssammenslutninger som normalt kan tillates dersom det ikke foreligger særlige forhold. I henhold til den forenklede prosedyren er meldende parter pålagt å gi mindre informasjon og gjennomgangen fullføres normalt raskere.

I mars 2021, kommisjonen avsluttet dens evaluering av prosessuelle og jurisdiksjonelle aspekter ved EUs fusjonskontroll ("evalueringen"), og omfatter blant annet en gjennomgang av 2013 forenklingspakke og generell effektivisering av fusjonsprosedyrer. Evalueringen viste at forenklingspakken fra 2013 har vært effektiv når det gjelder å øke bruken av forenklede prosedyrer ved uproblematiske fusjoner og redusere den administrative byrden for både virksomheter og kommisjonen, samtidig som den har sikret effektiv håndheving av fusjonsreglene. Det kan imidlertid være saker som typisk er uproblematiske som i dag ikke fanges opp av den forenklede prosedyren, og i enkelte tilfeller kan informasjonskravene fortsatt være for omfattende. Evalueringen påpekte samtidig at gjeldende varsel om forenklet saksbehandling kanskje ikke er tydelig nok når det gjelder å identifisere de spesielle forhold der saker som oppfyller kravene til forenklet behandling likevel krever en mer detaljert gjennomgang.

Resultatene av evalueringen indikerte derfor at det er fordelaktig å vurdere ytterligere målretting av EUs fusjonskontroll ved å utvide og tydeliggjøre omfanget av Merknad om forenklet prosedyre og ved å revidere Gjennomføringsforskrift. Kommisjonen undersøkte derfor alternativer for ytterligere målretting og forenkling av fusjonsgjennomgangen, både for forenklede og – der det er mulig – ikke-forenklede fusjonssaker, uten å kompromittere effektiv håndheving av fusjoner.

26. mars 2021 offentliggjorde kommisjonen sin Innledende konsekvensvurdering detaljer om de ulike alternativene som vurderes for å nå disse målene. Samtidig lanserte kommisjonen en første offentlig høring om alternativene som vurderes i konsekvensanalysen for start. Etter vurderingen av tilbakemeldingene som ble mottatt under den første offentlige høringen og videre intern forskning, gjennomgikk kommisjonen gjennomføringsforordningen og kunngjøringen om forenklet prosedyre og utarbeidet de reviderte tekstutkastene som er publisert i dag.

For mer informasjon

Gå til dedikert webside av DG Competition, som inneholder utkastet til revidert gjennomføringsforordning og kunngjøringen om forenklet prosedyre, alle bidrag fra interesserte parter som er sendt inn i sammenheng med evalueringen og konsekvensanalysen for innledning.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender