Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Nye rettigheter for å forbedre balansen mellom arbeid og privatliv i EU trer i kraft

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Fra og med 2. august må alle medlemsland søke EU-omfattende regler for å forbedre balansen mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner vedtatt i 2019. Disse reglene fastsetter minimumsstandarder for farskaps-, foreldre- og omsorgspermisjoner og etablerer tilleggsrettigheter, for eksempel retten til å be om fleksible arbeidsordninger, som vil hjelpe folk til å utvikle karrieren og familielivet uten å måtte ofre heller. Disse rettighetene, som kommer i tillegg til eksisterende rettigheter til fødselspermisjon, ble oppnådd under European Pillar for sosiale rettigheter og er en viktig milepæl for å bygge en likestillingsunion.

Balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner

Direktivet om balanse mellom arbeid og privatliv tar sikte på både å øke (i) kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet og (ii) ta ut familierelatert permisjon og fleksible arbeidsordninger. Samlet sett er kvinners sysselsettingsgrad i EU 10.8 prosentpoeng lavere enn menns. Dessuten jobber bare 68 % av kvinnene med omsorgsansvar sammenlignet med 81 % av mennene med samme plikter. Direktivet tillater arbeidstakere permisjon for å ta seg av slektninger som trenger støtte, og generelt betyr at foreldre og omsorgspersoner er i stand til å forene yrkesliv og privatliv.

  • Pappapermisjon: Arbeidende fedre har krav på minst 10 virkedager med fedrepermisjon rundt tidspunktet for barnets fødsel. Fedrepermisjon skal kompenseres minst på nivå med sykelønn;
  • Foreldrepermisjon: Hver forelder har krav på minst fire måneders foreldrepermisjon, hvorav to måneder er lønnet og ikke overførbar. Foreldre kan be om å ta ut permisjonen i fleksibel form, enten på heltid, deltid eller i segmenter;
  • Pleierpermisjoner: Alle arbeidere som yter personlig pleie eller støtte til en slektning eller person som bor i samme husholdning har rett til minst fem arbeidsdager med omsorgspermisjon per år;
  • Fleksible arbeidsordninger: Alle yrkesaktive foreldre med barn på inntil åtte år og alle omsorgspersoner har rett til å kreve redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid og fleksibilitet på arbeidsstedet.

Neste trinn

Som fastsatt av presidenten von der leyen i sitt politiske retningslinjer, vil kommisjonen sikre full implementering av arbeids-livsbalansedirektivet, som vil bidra til å bringe flere kvinner inn på arbeidsmarkedet og bidra til å bekjempe barnefattigdom. Kommisjonen vil støtte medlemslandene i å anvende de nye reglene, inkludert gjennom European Social Fund + å forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten til skole- og omsorgssystemer for tidlig barndom.

Medlemsstatene er pålagt å implementere direktivet i nasjonal lovgivning innen i dag. I et neste trinn vil kommisjonen vurdere fullstendigheten og samsvaret med de nasjonale tiltakene som er varslet av hvert medlemsland, og iverksette tiltak hvis og der det er nødvendig.

Medlemmer av kollegiet sa

Annonse

Verdier og åpenhet Visepresident Věra Jourová sa: «I løpet av de siste to årene har mange europeere tatt skritt for å fokusere på det som virkelig betyr noe for dem. Med mer fleksibilitet og nye rettigheter gir arbeids-livsbalansedirektivet dem et sikkerhetsnett for å gjøre det uten å bekymre seg. Over hele EU har foreldre og omsorgspersoner nå mer garantert permisjon med rettferdig kompensasjon. Det betyr at vi kan ta vare på menneskene vi elsker uten å ofre kjærligheten til arbeidet vårt.»

Visepresident for demokrati og demografi, Dubravka Šuica, sa: «Gjennom direktivet om balanse mellom arbeid og privatliv vil EU-borgere nå ha mer tid til å ta vare på de sårbare familiemedlemmene som trenger det. Å innføre omsorgspermisjon er et viktig skritt som viser at EU bryr seg om sine innbyggere i alle stadier av livet. Som samfunn må vi bry oss om å bry oss. Vi har i det siste sett hvor skjør helse kan være og hvor viktig samfunnets solidaritet er. Fleksible arbeidsordninger og muligheten til å ta fri ved behov viser mest hvordan EU er et ekte solidaritetssamfunn. Vi legger grunnlaget for å skape en moderne arbeidsplass tilpasset innbyggere og alle familiemedlemmer.»

Likestillingskommissær Helena Dalli sa: «EUs arbeids-livsbalansedirektiv oppfordrer menn og kvinner til å dele foreldre- og omsorgsansvar bedre. Både menn og kvinner fortjener like muligheter til å ta ut foreldrepermisjon og omsorgspermisjon, samt like muligheter til å være en del av og trives på arbeidsmarkedet. Dette direktivet gir folk verktøyene til å fordele husholdnings- og omsorgsoppgavene rettferdig.»

Bakgrunn

Arbeidslivsbalansedirektivet er resultatet av mange års arbeid fra Kommisjonen for å oppmuntre medlemsstatene og Europaparlamentet til å forbedre lovgivningen om permisjon tilgjengelig for foreldre og for første gang innføre retten til omsorgspermisjon i EU-lovgivningen. Kommisjonen la først fram et forslag i 2008 for å reformere eldre lovverk om fødselspermisjon som den trakk tilbake i 2015 etter at forhandlingene stanset. For i store trekk å adressere kvinners underrepresentasjon på arbeidsmarkedet, ble retten til passende permisjoner, fleksible arbeidsordninger og tilgang til omsorgstjenester nedfelt i prinsipp 9 i European Pillar for sosiale rettigheter, i fellesskap proklamert av Europaparlamentet, rådet på vegne av alle medlemsland og kommisjonen i Gøteborg i november 2017. Arbeidslivsbalansedirektivet er en av handlingene til Europeisk handlingsplan for sosiale rettigheter å implementere pilarprinsippene ytterligere. Direktivforslaget ble vedtatt 13. juni 2019 og medlemslandene hadde tre år frem til 2. august på å implementere det i nasjonal rett. De nye reglene kommer i tillegg til rettighetene etter Direktiv 92 / 85 på gravide arbeidstakere, ifølge hvilken kvinner har rett til minimum 14 ukers fødselspermisjon med minst to obligatoriske. Fødselspermisjon kompenseres minst på nasjonalt sykelønnsnivå.

Det går også hånd i hånd med Direktiv om transparente og forutsigbare arbeidsforhold, som medlemslandene måtte implementere i nasjonal lovgivning innen 1. august (pressemelding). Direktivet oppdaterer og utvider rettighetene for de 182 millioner arbeidstakerne i EU, og tar spesielt for seg utilstrekkelig beskyttelse for arbeidstakere i mer usikre jobber, samtidig som det begrenser byrden på arbeidsgivere og opprettholder fleksibiliteten til å tilpasse seg endrede arbeidsmarkedsforhold.

Mer informasjon

Faktaark – Nye rettigheter til balanse mellom arbeid og liv

Nettside - Arbeids- og livssaldo

Nettside - Kvinners situasjon på arbeidsmarkedet

Eurostat - Statistikk over sysselsettingsrater etter kjønn, alder og utdanningsnivå

Eurostat - Statistikk over deltidsarbeid i prosent av total sysselsetting

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender