Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kritiske råvarer: Sikre sikre og bærekraftige forsyningskjeder for EUs grønne og digitale fremtid

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

20. mars foreslo kommisjonen et omfattende sett med tiltak for å sikre EUs tilgang til en sikker, diversifisert, rimelig og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer. Kritiske råvarer er uunnværlige for et bredt sett av strategiske sektorer, inkludert netto null-industrien, den digitale industrien, romfart og forsvarssektoren.

Mens etterspørselen etter kritiske råvarer anslås å øke drastisk, er Europa sterkt avhengig av import, ofte fra kvasi-monopolistiske tredjepartsleverandører. EU må redusere risikoen for forsyningskjeder knyttet til slike strategiske avhengigheter for å øke den økonomiske motstandskraften, noe som fremheves av mangelen i kjølvannet av Covid-19 og energikrisen etter Russlands invasjon av Ukraina. Dette kan sette EUs innsats for å nå sine klima- og digitale mål i fare.

Forordningen og kommunikasjonen om kritiske råvarer som ble vedtatt i dag, utnytter styrkene og mulighetene til det indre markedet og EUs eksterne partnerskap for å diversifisere og øke motstandskraften til EUs kritiske råvareforsyningskjeder. Loven om kritiske råvarer forbedrer også EUs kapasitet til å overvåke og redusere risikoen for forstyrrelser og forbedrer sirkulariteten og bærekraften.

EU -kommisjonens president, Ursula fra Leyen sa: – Denne loven vil bringe oss nærmere våre klimaambisjoner. Det vil betydelig forbedre raffinering, prosessering og resirkulering av kritiske råvarer her i Europa. Råvarer er avgjørende for produksjon av nøkkelteknologier for vår tvillingomstilling – som vindkraftproduksjon, hydrogenlagring eller batterier. Og vi styrker vårt samarbeid med pålitelige handelspartnere globalt for å redusere EUs nåværende avhengighet av bare ett eller noen få land. Det er i vår felles interesse å øke produksjonen på en bærekraftig måte og samtidig sikre det høyeste nivået av diversifisering av forsyningskjeder for våre europeiske virksomheter.»

Sammen med den reform av utformingen av strømmarkedet og Nett null industriloven, skaper dagens tiltak på kritiske råvarer et gunstig reguleringsmiljø for industrien med null og konkurranseevnen til europeisk industri, som annonsert i Green Deal industriplan.

Interne handlinger

Lov om kritiske råvarer vil utstyre EU med verktøyene for å sikre EUs tilgang til en sikker og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer, hovedsakelig gjennom:

Annonse

Sette klare prioriteringer for handling: I tillegg til en oppdatert liste over kritiske råvarer, identifiserer loven en liste over strategiske råvarer, som er avgjørende for teknologier som er viktige for Europas grønne og digitale ambisjoner og for forsvars- og romapplikasjoner, samtidig som de er utsatt for potensielle forsyningsrisikoer i fremtiden. Forordningen bygger både de kritiske og strategiske råvarelistene inn i EU-retten. Forordningen setter klare standarder for innenlandsk kapasitet langs den strategiske råvareforsyningskjeden og for å diversifisere EUs forsyning innen 2030: 

  • Minst 10 % av EUs årlige forbruk for utdrag,
  • Minst 40 % av EUs årlige forbruk for prosessering,
  • Minst 15 % av EUs årlige forbruk for gjenvinning
  • Ikke mer enn 65% av Unionens årlige forbruk på hvert strategisk råmateriale på ethvert relevant stadium av behandlingen fra ett enkelt tredjeland.

Skape sikre og motstandsdyktige forsyningskjeder for kritiske råvarer i EU: Loven vil redusere den administrative byrden og forenkle tillatelsesprosedyrene for kritiske råvareprosjekter i EU. I tillegg vil utvalgte strategiske prosjekter dra nytte av støtte for tilgang til finansiering og kortere tillatelsesfrister (24 måneder for utvinningstillatelser og 12 måneder for behandlings- og gjenvinningstillatelser). Medlemsstatene vil også måtte utvikle nasjonale programmer for utforskning av geologiske ressurser.

Sikre at EU kan redusere forsyningsrisikoen: For å sikre robusthet i forsyningskjedene, sørger loven for overvåking av kritiske forsyningskjeder for råvarer, og koordinering av strategiske råvarelagre mellom medlemsstatene. Enkelte store selskaper vil måtte utføre en revisjon av sine strategiske råvareforsyningskjeder, som omfatter en stresstest på selskapsnivå.

Investering i forskning, innovasjon og ferdigheter:  Kommisjonen vil styrke opptaket og utplasseringen av banebrytende teknologier innen kritiske råvarer. Videre vil etablering av et storstilt kompetansepartnerskap om kritiske råvarer og av et Råvareakademi fremme kompetanse som er relevant for arbeidsstyrken i kritiske råvareforsyningskjeder. Eksternt vil Global Gateway bli brukt som et redskap for å hjelpe partnerland med å utvikle sin egen utvinnings- og prosesseringskapasitet, inkludert kompetanseutvikling.

Beskytte miljøet ved å forbedre sirkulariteten og bærekraften til kritiske råvarer: Forbedret sikkerhet og rimelighet for kritiske råvareforsyninger må gå hånd i hånd med økt innsats for å dempe eventuelle negative konsekvenser, både innenfor EU og i tredjeland med hensyn til arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljøvern. Innsats for å forbedre bærekraftig utvikling av kritiske verdikjeder for råvarer vil også bidra til å fremme økonomisk utvikling i tredjeland og også bærekraftig styring, menneskerettigheter, konfliktløsning og regional stabilitet.

Medlemsstatene må vedta og implementere nasjonale tiltak for å forbedre innsamlingen av kritisk råstoffrikt avfall og sikre resirkulering til sekundære kritiske råstoffer. Medlemsstater og private operatører vil måtte undersøke potensialet for gjenvinning av kritiske råstoffer fra utvinningsavfall i dagens gruvevirksomhet, men også fra historiske gruveavfallsplasser. Produkter som inneholder permanente magneter må møtes krav til sirkularitet og gi informasjon om resirkulerbarhet og resirkulert innhold.

Internasjonalt engasjement

Diversifisering av unionens import av kritiske råvarer: EU vil aldri være selvforsynt med å levere slike råvarer og vil fortsette å stole på import for størstedelen av sitt forbruk. Internasjonal handel er derfor avgjørende for å støtte global produksjon og sikre diversifisering av tilbudet. EU må styrke sitt globale engasjement med pålitelige partnere å utvikle og diversifisere investeringer og fremme stabilitet i internasjonal handel og styrke rettssikkerheten for investorer. Spesielt vil EU søke gjensidig nytte partnerskap med fremvoksende markeder og utviklingsøkonomier, spesielt innenfor rammen av Global Gateway-strategien.

EU vil trappe opp handelshandlingene, inkludert ved å etablere en Critical Raw Materials Club for alle likesinnede land som er villige til å styrke globale forsyningskjeder, styrke Verdens handelsorganisasjon (WTO), utvide nettverket av avtaler om bærekraftig investeringstilrettelegging og frihandelsavtaler og presse hardere på håndhevelse for å bekjempe urettferdig handelspraksis.

Det vil videreutvikle strategiske partnerskap: EU vil samarbeide med pålitelige partnere for å fremme sin egen økonomiske utvikling på en bærekraftig måte gjennom verdikjedeskaping i sine egne land, samtidig som de fremmer sikre, robuste, rimelige og tilstrekkelig diversifiserte verdikjeder for EU.

Neste trinn

Den foreslåtte forordningen vil bli diskutert og vedtatt av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union før den vedtas og trer i kraft.

Bakgrunn

Dette initiativet omfatter en Regulering og en Kommunikasjon. Forordningen setter et regulatorisk rammeverk for å støtte utviklingen av innenlandsk kapasitet og styrke bærekraften og sirkulariteten til de kritiske råvareforsyningskjedene i EU. Kommunikasjonen foreslår tiltak for å støtte diversifisering av forsyningskjeder gjennom nye internasjonale gjensidig støttende partnerskap. Fokuset er også på å maksimere bidraget fra EUs handelsavtaler, i full komplementaritet med Global Gateway-strategien.

The Critical Raw Materials Act ble kunngjort av presidenten fra Leyen under henne 2022 Union of State tale, hvor hun ba om å ta opp EUs avhengighet av importerte kritiske råvarer ved å diversifisere og sikre en innenlandsk og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer. Den reagerer på Versailles-erklæringen fra 2022 vedtatt av Det europeiske råd som skisserte den strategiske betydningen av kritiske råvarer for å garantere unionens strategiske autonomi og europeiske suverenitet. Den reagerer også på konklusjonene fra konferansen om Europas fremtid og på resolusjonen fra november 2021 fra Europaparlamentet for en EU-strategi for kritiske råvarer.

Tiltakene bygger på kritikalitetsvurderingen fra 2023, framsynsrapporten som fokuserer på strategiske teknologier, og handlingene som ble satt i gang under 2020-handlingsplanen for kritiske råvarer. Dagens forslag er underbygget av det vitenskapelige arbeidet til Kommisjonens felles forskningssenter (JRC). Sammen med JRCs framsynsstudie har JRC også fornyet Informasjonssystem for råvarer som gir kunnskap om råvarer, både primært (utvunnet/høstet) og sekundært, for eksempel fra resirkulering. Verktøyet gir informasjon om spesifikke materialer, land, samt for ulike sektorer og teknologier og inkluderer analyser for både tilbud og etterspørsel, nåværende og fremtidig. 

The Critical Raw Material Act presenteres parallelt med EUs Net Zero Industry Act, som tar sikte på å oppskalere EUs produksjon av sentrale karbonnøytrale eller "net-null" teknologier for å sikre sikre, bærekraftige og konkurransedyktige forsyningskjeder for ren energi i sikte for å nå EUs klima- og energiambisjoner.

For mer informasjon

European Critical Raw Materials Regulation

Kommunikasjon

Spørsmål og svar

Faktaark

Kritiske råvarer og handel – Infografikk

Handlinger på fire kritiske råvarer - Infografikk

Informasjonssystem for råvarer

JRCs framsynsrapport

Lov om kritiske råvarer – videoanimasjon

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender