Kontakt med oss

Tyskland

Kommisjonen godkjenner 2.98 milliarder euro tysk ordning for å fremme grønn fjernvarme

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har godkjent, under EUs statsstøtteregler, en tysk ordning på 2.98 milliarder euro for å fremme grønn fjernvarme basert på fornybar energi og spillvarme. Tiltaket vil bidra til gjennomføringen av Tysklands nasjonale energi- og klimaplan og til EUs strategiske mål knyttet til EUs grønne avtale, spesielt EUs klimanøytralitetsmål for 2050.

Konserndirektør Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikk, sa: "Denne ordningen på 2.98 milliarder euro vil bidra til å gjøre fjernvarmesektoren i Tyskland grønnere, ved å støtte bygging av mer effektive fjernvarmesystemer og avkarbonisering av eksisterende. Med dette tiltaket vil Tyskland kunne øke andelen fornybar energi og spillvarme i oppvarmingssektoren, og dermed redusere sine utslipp betraktelig. Det tyske bistandstiltaket vi har godkjent i dag vil bidra til å nå EUs grønne avtalemål og hjelpe Tyskland med å nå sine miljømål, samtidig som det begrenser mulig konkurransevridning.»

Den tyske ordningen

I juni 2022 varslet Tyskland Kommisjonen om sin intensjon om å innføre en ordning for å fremme grønn fjernvarme basert på fornybar varme og spillvarme.

Ordningen, som vil løpe frem til 30. august 2028, vil være åpen for fjernvarmenettoperatører og operatører som i dag ikke leverer denne tjenesten på markedet. Støtten vil ha form av direkte tilskudd. Tiltaket skal støtte mulighetsstudier og transformasjonsplaner for henholdsvis bygging og avkarbonisering av fjernvarmenett. Under ordningen vil operatører av fjernvarmenett også kunne motta investeringsstøtte for:

  • bygging av nye fjernvarmesystemer med en andel fornybar og spillvarme på minst 75 %;
  • avkarbonisering og oppgradering av eksisterende fjernvarmesystemer til å operere på grunnlag av fornybar energi og spillvarme; og
  • installasjon av fornybar varme- og solvarmeproduksjonsanlegg, varmepumper og varmereservoarer, samt integrering av spillvarme i fjernvarmesystemer.

I tillegg vil fjernvarmenettoperatører kunne motta driftsstøtte til produksjon av fornybar varme gjennom solvarmeanlegg og varmepumper.

Støtte til mulighetsstudier og transformasjonsplaner vil dekke opptil 50 % av kostnadene deres. Når det gjelder investeringsstøtte, vil støttebeløpet per støttemottaker dekke inntil 40 % av de støtteberettigede investeringskostnadene. Ved driftsstøtte vil støtten beregnes ut fra mengden fornybar varme som produseres. Tilskuddsmyndigheten vil sørge for at støtten ikke overstiger finansieringsgapet (dvs. støttebeløpet som er nødvendig for å tiltrekke seg investeringer som ellers ikke ville funnet sted).

Annonse

Denne landsdekkende ordningen forventes å støtte installasjon av omtrent 681 MW fornybar varmeproduksjonskapasitet per år, og redusere klimagassutslippene med omtrent 4 millioner tonn COXNUMX.2 per år.

Kommisjonens vurdering

Kommisjonen vurderte ordningen i henhold til EUs statsstøtteregler, spesielt Artikkel 107 nr. 3 bokstav c) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ("TFEU"), som gjør det mulig for EU-land å støtte utviklingen av visse økonomiske aktiviteter på visse vilkår, i henhold til 2022 Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi.

Kommisjonen fant at:

  • Hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for avkarboniseringen av fjernvarmesektoren i Tyskland og at det har en "incentiveffekt". Siden fossilt brensel har en kostnadsfordel i forhold til fornybar varme og spillvarme, vil investeringer i fjernvarmeanlegg være basert på fossilt brensel og dermed reflektere dagens energimiks i Tyskland, preget av høy andel gasskjeler og kraftvarmeproduksjon. installasjoner. I mangel av støtte er det dessuten lite sannsynlig at investeringer i nye fjernvarmenett og avkarbonisering av eksisterende nett vil finne sted på grunn av de høye kostnadene og lave inntektene til slike investeringer. Til slutt, uten støtten, ville mottakerne av ordningen ikke ha tilstrekkelige insentiver til å planlegge bygging av nye fjernvarmenett og avkarbonisering av eksisterende på en kostnadseffektiv måte.
  • Hjelpemidlet er forholdsmessig og begrenset til det minimum som er nødvendig. Selv om støttenivået ikke er basert på kvantifiseringen av den individuelle finansieringsgapet for hver av mottakerne, må tilskuddsmyndigheten sørge for at støtten ikke overstiger finansieringsgapet. I tillegg vil støtten til varmeproduksjon være gjenstand for årlig overvåking fra tilskuddsmyndigheten for å sikre at finansieringsgapet ikke overskrides.
  • De positive effekter av bistanden om avkarbonisering av fjernvarmesystemer i Tyskland oppveie eventuelle negative effekter om konkurranse og handel mellom medlemsstatene. Ordningen vil støtte avkarboniseringen av fjernvarmesektoren i Tyskland, og redusere klimagassutslippene, i tråd med European Green Dealuten å forvride konkurransen i det indre markedet urimelig.

På dette grunnlaget godkjente kommisjonen den tyske ordningen i henhold til EUs statsstøtteregler.

Bakgrunn

Kommisjonens 2022 Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi gi veiledning om hvordan Kommisjonen vil vurdere forenligheten av miljøvern, inkludert klimabeskyttelse, og energistøttetiltak som er underlagt meldeplikten i henhold til artikkel 107 nr. 3 bokstav c) TEUF.

De nye retningslinjene, gjeldende fra januar 2022, skaper et fleksibelt, passende rammeverk for å hjelpe medlemslandene med å gi nødvendig støtte for å nå Green Deal-målene på en målrettet og kostnadseffektiv måte. Reglene innebærer en tilpasning til viktige EUs mål og mål fastsatt i den europeiske grønne avtalen og med andre nylige reguleringsendringer på energi- og miljøområdet og vil ivareta den økte betydningen av klimabeskyttelse. De omfatter seksjoner om energieffektiviseringstiltak, bistand til ren mobilitet, infrastruktur, sirkulær økonomi, forurensningsreduksjon, beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold, samt tiltak for å sikre energiforsyningssikkerheten på visse vilkår.

Retningslinjene tillater medlemslandene å støtte produksjon av varme fra kraftvarmeanlegg knyttet til fjernvarmesektoren, på visse betingelser. Disse reglene har som mål å hjelpe medlemslandene med å nå EUs ambisiøse energi- og klimamål til minst mulig kostnad for skattebetalerne og uten unødig konkurransevridning i det indre markedet.

De Energieffektivitet direktiv av 2018 etablert et EU-omfattende bindende energieffektivitetsmål på minst 32.5 % innen 2030. Med Europeisk Green Deal-kommunikasjon i 2019 forsterket kommisjonen sine klimaambisjoner og satte et mål om ingen netto utslipp av klimagasser i 2050. Europeisk klimarett vedtatt i juni 2019, som forankrer klimanøytralitetsmålet for 2050 og introduserer delmålet om å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030, legger grunnlaget for "Pass for 55" lovforslag vedtatt av kommisjonen 14. juli 2021. Blant disse forslagene har kommisjonen lagt frem en endring av Energieffektivitet direktiv å utvikle et mer ambisiøst forpliktende årlig mål for å redusere energibruken på EU-nivå.

Den ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.63177 i statsstøtte register på kommisjonens Konkurranse nettside når noen konfidensialitetsproblemer er løst. Nye publikasjoner om statsstøttebeslutninger på internett og i EUT er oppført i Konkurranse Ukentlige e-nyheter.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender