Kontakt med oss

Miljø

European Green Deal Call: 1 milliard euro investering for å øke den grønne og digitale overgangen

Publisert

on

EU-kommisjonen har besluttet å sette i gang en samtale på 1 milliard euro for forsknings- og innovasjonsprosjekter som reagerer på klimakrisen og bidrar til å beskytte Europas unike økosystemer og biologisk mangfold. Horizon 2020-finansiert European Green Deal Call, som åpner i morgen for registrering, vil anspore Europas utvinning fra koronaviruskrisen ved å gjøre grønne utfordringer til innovasjonsmuligheter.

Innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdomskommisjonær Mariya Gabriel sa: “European Green Deal-samtalen på 1 milliard euro er den siste og største samtalen under Horisont 2020. Med innovasjon i hjertet vil denne investeringen akselerere en rettferdig og bærekraftig overgang til en klimanøytralt Europa innen 2050. Ettersom vi ikke ønsker at noen blir etterlatt i denne systemiske transformasjonen, ber vi om spesifikke handlinger for å engasjere borgerne på nye måter og forbedre samfunnsrelevansen og effekten. "

Denne Green Deal Call skiller seg i viktige aspekter fra forrige Horisont 2020-samtaler. Med tanke på hvor presserende utfordringene den adresserer, tar det sikte på klare, synlige resultater på kort til mellomlang sikt, men med et perspektiv på langsiktig endring. Det er færre, men mer målrettede, større og synlige handlinger, med fokus på rask skalerbarhet, formidling og opptak.

Prosjektene som er finansiert under denne innkallingen forventes å gi resultater med konkrete fordeler på ti områder: åtte tematiske områder som gjenspeiler de viktigste arbeidsstrømmene i European Green Deal og to horisontale områder - styrke kunnskap og styrke borgere - som gir et langsiktig perspektiv for å oppnå transformasjonene som er beskrevet i European Green Deal. Mer informasjon er tilgjengelig i dette pressemelding og i dette faktaark.

Miljø

Kommisjonen lanserer kunnskapssenter for å reversere tap av biologisk mangfold og beskytte Europas økosystemer

Publisert

on

Innenfor rammen av EU Grønne uke, lanserer EU-kommisjonen en ny Kunnskapssenter for biologisk mangfold: en one-stop shop for vitenskapelig basert bevis for å gjenopprette og beskytte de naturlige økosystemene som gir oss mat, medisiner, materialer, rekreasjon og velvære. Kunnskapssenteret vil gjøre den nyeste kunnskapen om biologisk mangfold tilgjengelig for å styrke virkningen av EUs politikk.

Det vil også bidra til å overvåke implementeringen av EUs biologiske mangfoldsstrategi for 2030, som tar sikte på å sette Europas biologiske mangfold på en vei til utvinning innen slutten av tiåret. Miljø-, hav- og fiskerikommisjonær Virginijus Sinkevičius sa: “Bare det som blir målt blir gjort. Hvis vi vil levere EUs biologiske mangfoldsstrategi, må vi koble alle punktene bedre, og for dette trenger vi lyddata. Det være seg status for pollinatorer, miljøpåvirkning av plantevernmidler, verdien av naturen for virksomheten eller den økonomiske begrunnelsen for naturbaserte løsninger. Vi må også gjøre full bruk av den digitale transformasjonen, jordobservasjon og innbyggervitenskap. Det nye kunnskapssenteret vil bringe alt dette sammen og forbedre måten vi genererer og administrerer kunnskap om biologisk mangfold for bruk på tvers av politikkområder.

Innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdomskommisjonær Mariya Gabriel, ansvarlig for Joint Research Center, la til: “Vitenskap har en avgjørende rolle å spille for å bevare vårt biologiske mangfold. Ledet av våre egne forskere ved Joint Research Center, vil det nye kunnskapssenteret for biologisk mangfold hjelpe det europeiske og globale forskningsmiljøet og beslutningstakere med å høste og gi mening om det enorme utvalget av informasjon som er tilgjengelig, og effektivisere den til effektiv politikk som beskytter Europas økosystemer og tjenestene de tilbyr for europeiske borgere. ”

I tillegg har den første økosystemvurderingen noensinne kommet, som finner at det eksisterer et vell av biologisk mangfoldsdata som kan hjelpe til med å iverksette de riktige tiltakene for å redusere presset på økosystemene våre, men mye av det forblir ubrukt. Vurderingen viser at vi blir mer og mer avhengige av økosystemene våre, som i seg selv forblir under høyt press fra virkningene av klimaendringer og menneskelige aktiviteter. Kunnskapssenteret for biologisk mangfold vil adressere utfordringer direkte avdekket av vurderingen. Mer informasjon er tilgjengelig franske baguetter..

Fortsett å lese

Jordbruk

Kommisjonen ønsker rådets enighet om fremtidig felles landbrukspolitikk

Publisert

on

20. oktober ble Rådet enige om forhandlingsposisjonen, den såkalte generelle tilnærmingen, til reformforslagene for den felles landbrukspolitikken (CAP). Kommisjonen hilser denne avtalen velkommen, et avgjørende skritt mot å gå inn i forhandlingsfasen med medlovgiverne.

Landbrukskommissær Janusz Wojciechowski sa: “Jeg gleder meg over fremgangene og den generelle tilnærmingen om den felles landbrukspolitikken som ble nådd i løpet av natten. Dette er et viktig skritt for våre bønder og vårt bondesamfunn. Jeg er takknemlig for medlemslandenes konstruktive samarbeid, og jeg stoler på at denne avtalen vil bidra til at europeisk jordbruk kan fortsette å gi økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler for våre bønder og borgere i fremtiden. ”

EU-parlamentet stemmer også om forslagene til den felles landbrukspolitikken (CAP) under plenarmøtet, og det er planlagt valgmøter til i dag (23. oktober). Når Europaparlamentet er enig i en posisjon for alle de tre CAP-rapportene, vil medlovgiverne kunne gå inn i forhandlingsfasen, med sikte på å oppnå en samlet avtale.

Kommisjonen presenterte sine forslag til reform av CAP i juni 2018, med sikte på en mer fleksibel, ytelses- og resultatbasert tilnærming, samtidig som den satte høyere ambisjoner om miljø og klimatiltak. Etter adopsjonen av Farm to fork og strategier for biologisk mangfold presenterte kommisjonen CAP-reformens kompatibilitet med Green Deal's ambisjon.

Fortsett å lese

Miljø

Renovasjonsbølge: Fordobling av renoveringsgraden for å redusere utslipp, øke utvinningen og redusere energifattigdom

Publisert

on

EU-kommisjonen har publisert Renovasjonsbølgestrategi for å forbedre energiytelsen til bygninger. Kommisjonen har som mål å minst doble renoveringsgraden i løpet av de neste ti årene og sørge for at renovering fører til høyere energi og ressurseffektivitet. Dette vil forbedre livskvaliteten for mennesker som bor i og bruker bygningene, redusere Europas klimagassutslipp, fremme digitalisering og forbedre gjenbruk og resirkulering av materialer. Innen 2030 kunne 35 millioner bygninger renoveres og opptil 160,000 XNUMX ekstra grønne arbeidsplasser ble opprettet i byggesektoren.

Bygninger er ansvarlige for omtrent 40% av EUs energiforbruk, og 36% av klimagassutslippene. Men bare 1% av bygningene gjennomgår energieffektiv renovering hvert år, så effektive tiltak er avgjørende for å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. Med nesten 34 millioner europeere som ikke har råd til å holde hjemmene oppvarmet, er offentlig politikk for å fremme energieffektiv renovering også en svar på energifattigdom, støtte menneskers helse og velvære og bidra til å redusere energiregningene. Kommisjonen har også i dag publisert en anbefaling til medlemslandene om å bekjempe energifattigdom.

Konserndirektør for europeisk Green Deal, Frans Timmermans, sa: “Vi vil at alle i Europa skal ha et hjem de kan tenne, varme eller kjøle seg uten å bryte banken eller bryte planeten. Renovasjonsbølgen vil forbedre stedene der vi jobber, bor og studerer, samtidig som det reduserer vår innvirkning på miljøet og gir jobber til tusenvis av europeere. Vi trenger bedre bygninger hvis vi vil bygge bedre tilbake. ”

Energikommisjonær Kadri Simson sa: “Den grønne utvinningen starter hjemme. Med Renovasjonsbølgen vil vi takle de mange barrierer som i dag gjør renovering komplisert, dyrt og tidkrevende, og holder tilbake tiltrengte tiltak. Vi vil foreslå bedre måter å måle fordeler ved renovering, minimumsstandarder for ytelse av energi, mer EU-finansiering og teknisk assistanse oppmuntre til grønne pantelån og støtte mer fornybar energi innen oppvarming og kjøling. Dette vil være en spillveksler for huseiere, leietakere og offentlige myndigheter. ”

Strategien vil prioritere tiltak på tre områder: karbonisering av oppvarming og kjøling; takle energifattigdom og bygninger som har de dårligste resultatene; og renovering av offentlige bygninger som skoler, sykehus og administrative bygninger. Kommisjonen foreslår å bryte ned eksisterende barrierer gjennom hele renoveringskjeden - fra prosjekteringen til finansieringen og fullføringen - med et sett med politiske tiltak, finansieringsverktøy og tekniske assistanseinstrumenter.

Strategien vil omfatte følgende hovedhandlinger:

  • Sterkere regelverk, standarder og informasjon om bygningers energiytelse for å gi bedre insentiver for renovering av offentlig og privat sektor, inkludert en trinnvis innføring av obligatoriske minimumsstandarder for energiytelse for eksisterende bygninger, oppdaterte regler for energisertifikater og en mulig utvidelse av bygningen renoveringskrav for offentlig sektor;
  • å sikre tilgjengelig og godt målrettet finansiering, inkludert gjennom flaggskipene 'Renovate' og 'Power Up' i Recovery and Resilience Facility under NextGenerationEU, forenklede regler for å kombinere forskjellige finansieringsstrømmer og flere insentiver for privat finansiering;
  • øke kapasiteten til å forberede og gjennomføre renoveringsprosjekter, fra teknisk assistanse til nasjonale og lokale myndigheter til opplæring og kompetanseheving for arbeidstakere i nye grønne jobber;
  • utvide markedet for bærekraftige byggevarer og tjenester, inkludert integrering av nye materialer og naturbaserte løsninger, og revidert lovgivning om markedsføring av byggevarer og gjenbruk og gjenvinningsmål for materiale;
  • skape et nytt europeisk Bauhaus, et tverrfaglig prosjekt som styres av et rådgivende utvalg av eksterne eksperter, inkludert forskere, arkitekter, designere, kunstnere, planleggere og sivilsamfunnet. Fra nå til sommeren 2021 vil Kommisjonen gjennomføre en bred deltakende medskapingsprosess, og vil deretter opprette et nettverk av fem grunnleggende Bauhaus i 2022 i forskjellige EU-land, og;
  • utvikle nabolagsbaserte tilnærminger for lokalsamfunn for å integrere fornybare og digitale løsninger og skape nullenergidistrikter, der forbrukere blir prosumer som selger energi til nettet. Strategien inkluderer også et rimelig boliginitiativ for 100 distrikter.

Gjennomgangen av direktivet om fornybar energi i juni 2021 vil vurdere å styrke målet for fornybar oppvarming og kjøling og innføre et minimumsnivå for fornybar energi i bygninger. Kommisjonen vil også undersøke hvordan EUs budsjettressurser sammen med inntektene fra EUs emissionshandelssystem (EU ETS) kan brukes til å finansiere nasjonale energieffektivitets- og spareprogrammer rettet mot befolkningen med lavere inntekt. Ecodesign Framework vil bli videreutviklet for å gi effektive produkter for bruk i bygninger og fremme bruken av dem.

Renovasjonsbølgen handler ikke bare om å gjøre eksisterende bygninger mer energieffektive og klimanøytrale. Det kan utløse en storskala transformasjon av byene og det bygde miljøet vårt. Det kan være en mulighet til å starte en fremtidsrettet prosess for å matche bærekraft med stil. Som kunngjort av president von der Leyen, vil kommisjonen lansere det nye europeiske Bauhaus for å pleie en ny europeisk estetikk som kombinerer ytelse med oppfinnsomhet. Vi ønsker å gjøre livlige miljøer tilgjengelige for alle, og igjen gifte oss de rimelige med det kunstneriske, i en nylig bærekraftig fremtid.

Bakgrunn

COVID-19-krisen har satt søkelyset på bygningene våre, deres betydning i vårt daglige liv og deres skjørheter. Gjennom pandemien har hjemmet vært midtpunktet i dagliglivet for millioner av europeere: et kontor for fjernarbeid, et barnehage eller klasserom for barn og elever, for mange et knutepunkt for online shopping eller underholdning.

Investering i bygninger kan gi en sårt tiltrengt stimulans i byggesektoren og makroøkonomien. Renoveringsarbeid er arbeidskrevende, skaper arbeidsplasser og investeringer forankret i ofte lokale forsyningskjeder, genererer etterspørsel etter svært energieffektivt utstyr, øker klimaeffekten og gir eiendommer langsiktig verdi.

For å oppnå målet om utslippsreduksjon på minst 55% for 2030, foreslått av Kommisjonen i september 2020, må EU redusere bygningers klimagassutslipp med 60%, energiforbruket med 14% og energiforbruket til oppvarming og kjøling med 18%.

Europeisk politikk og finansiering har allerede hatt en positiv innvirkning på energieffektiviteten til nye bygninger, som nå bare bruker halvparten av energien til de som ble bygget for over 20 år siden. Imidlertid ble 85% av bygningene i EU bygget for over 20 år siden, og 85-95% forventes fortsatt å stå i 2050. Renovasjonsbølgen er nødvendig for å bringe dem opp til lignende standarder.

Mer informasjon

Renovasjonsbølgestrategi

Vedlegg og Arbeidsdokumentet på Renovasjonsbølgestrategien

Memo (Q&A) on the Renovation Wave Strategy

Faktaark om Renovasjonsbølgestrategien

Faktaark om det nye europeiske Bauhaus

Anbefaling om energifattigdom

Vedlegg og Arbeidsdokumentet om energifattigdomsanbefalingen

Renovasjon Wave nettside

Nettside om energifattigdom

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender