Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Maritim sikkerhet: EU oppdaterer strategi for å beskytte maritimt domene mot nye trusler

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Den 10. mars vedtok EU-kommisjonen og den høye representanten en Felles kommunikasjon om en forbedret EUs maritim sikkerhetsstrategi å sikre en fredelig bruk av havet og sikre det maritime domenet mot nye trusler. De har også adoptert en oppdatert handlingsplan der strategien skal implementeres.

Maritim sikkerhet er avgjørende for EU og dens medlemsstater. Sammen utgjør EUs medlemsland den største kombinerte eksklusive økonomiske sonen i verden. EUs økonomi er sterkt avhengig av et trygt og sikkert hav. Over 80 % av verdenshandelen er sjøbåren og om lag to tredjedeler av verdens olje og gass utvinnes enten til sjøs eller transporteres til sjøs. Opptil 99 % av globale datastrømmer overføres gjennom undersjøiske kabler. Det globale maritime domenet må være sikkert for å frigjøre det fulle potensialet til havene og den bærekraftige blå økonomien. EU har til hensikt å forsterke det brede spekteret av verktøy det har til rådighet for å fremme maritim sikkerhet, både sivilt og militært.

Tilpasning til nye trusler

Sikkerhetstrusler og -utfordringer har mangedoblet seg siden vedtakelsen av EUs maritime sikkerhetsstrategi i 2014, noe som krever ny og forbedret handling. Langvarige ulovlige aktiviteter, som piratkopiering, væpnet ran til sjøs, smugling av migranter og menneskehandel, våpen og narkotika, samt terrorisme er fortsatt kritiske utfordringer. Men nye og utviklende trusler må også håndteres med økende geopolitisk konkurranse, klimaendringer og forringelse av havmiljøet og hybrid- og cyberangrep.

Dette er en mulighet til å drive frem bærekraftige løsninger på de mange maritime sikkerhetsproblemene EU og det internasjonale samfunnet står overfor. Det er også en mulighet til å styrke EUs rolle og troverdighet på den internasjonale arena. Nylig geopolitisk utvikling, som Russlands militære aggresjon mot Ukraina, er en kraftig påminnelse om at EU må styrke sin sikkerhet og styrke sin kapasitet til å handle ikke bare på sitt eget territorium og sine egne farvann, men også i sitt nabolag og utenfor.

En oppdatert European Maritime Security Strategy (EUMSS)

Den oppdaterte EUMSS er et rammeverk for EU for å iverksette tiltak for å beskytte sine interesser til sjøs, og for å beskytte sine borgere, verdier og økonomi.

Den oppdaterte maritime sikkerhetsstrategien fremmer internasjonal fred og sikkerhet, samt respekt for internasjonale regler og prinsipper, samtidig som den sikrer bærekraften til havene og beskyttelse av biologisk mangfold. Strategien vil bli implementert av EU og dets medlemsland, i tråd med deres respektive kompetanse.

Den felles kommunikasjonen og den tilhørende handlingsplanen spesifiserer flere integrerte handlinger som skal oppfylle EUs interesser. For å gjøre dette vil EU trappe opp sin handling under seks strategiske mål:

Annonse
  • Øk aktivitetene til sjøs. Tiltak inkluderer organisering av marineøvelser på EU-nivå, utvikling av ytterligere kystvaktoperasjoner i europeiske havbassenger, utpeking av nye maritime områder av interesse for implementering av konseptet Coordinated Maritime Presences (et verktøy for å forbedre koordineringen av medlemsstatenes marine- og luftressurser som finnes i spesifikke maritime områder) og styrking av sikkerhetsinspeksjoner i EUs havner.
  • Samarbeide med partnere. Tiltakene inkluderer utdyping av EU-NATO-samarbeidet og opptrapping av samarbeidet med alle relevante internasjonale partnere for å opprettholde den regelbaserte orden til sjøs, særlig FNs havrettskonvensjon.
  • Leder på bevissthet om maritim domene. Tiltak inkluderer styrking av kyst- og offshore-patruljefartøysovervåking og styrking av felles informasjonsdelingsmiljø (CISE). Dette for å sikre at de involverte nasjonale og EU-myndighetene kan utveksle informasjon på en sikker måte.
  • Håndter risikoer og trusler. Tiltak inkluderer gjennomføring av regelmessige maritime øvelser som involverer sivile og militære aktører, overvåking og beskyttelse av kritisk maritim infrastruktur og skip (inkludert passasjerskip) fra fysiske trusler og cybertrusler, og takling av ueksplodert ammunisjon og miner til sjøs.
  • Øk evnene. Tiltak inkluderer utvikling av felles krav til forsvarsteknologier i det maritime domenet, opptrapping av arbeidet med prosjekter som European Patrol Corvette (ny klasse av krigsskip), og forbedring av våre anti-ubåtevner.
  • Utdann og trene ved å øke hybrid- og cybersikkerhetskvalifikasjoner, særlig på sivil side, og gjennomføre opplæringsprogrammer som er åpne for partnere utenfor EU.

Den oppdaterte strategien og dens handlingsplan vil bidra til implementeringen av EUs strategiske kompass for sikkerhet og forsvar.

Neste trinn

Kommisjonen og den høye representanten inviterer medlemsstatene til å godkjenne strategien og implementere den for deres del. Kommisjonen og den høye representanten vil utgi en fremdriftsrapport innen tre år etter at Rådet for Den europeiske union har godkjent den oppdaterte strategien.

Bakgrunn

EUs maritime sikkerhetsstrategi og dens handlingsplan har vært på plass siden 2014. Handlingsplanen ble sist oppdatert i 2018. Den foreslåtte oppdateringen følger opp rådskonklusjonene om maritim sikkerhet fra juni 2021, som oppfordret kommisjonen og den høye representanten til å vurdere behovet for slik oppdatering.

Siden 2014 har EUMSS og dens handlingsplan gitt et omfattende rammeverk for å avskrekke og svare på sikkerhetsutfordringer til sjøs. De har stimulert til tettere samarbeid mellom sivile og militære myndigheter, særlig gjennom informasjonsutveksling. EUMSS har bidratt til å fremme regelbasert styring til sjøs og til å utvikle internasjonalt samarbeid på det maritime domenet. Det har styrket EUs autonomi og kapasitet til å svare på maritime sikkerhetstrusler og utfordringer. EU har blitt en anerkjent aktør innen maritim sikkerhet, som utfører sine egne marineoperasjoner, øker bevisstheten om maritime domene og samarbeider med et bredt spekter av eksterne partnere.

Mer informasjon

Faktaark om den oppdaterte EUs maritime sikkerhetsstrategi

Felles kommunikasjon om en forbedret EUs maritim sikkerhetsstrategi 

Handlingsplan "En forbedret EUs maritim sikkerhetsstrategi for utviklende maritime trusler"

Spørsmål og svar om EUs maritime sikkerhetsstrategi

EU Maritime Security Strategy

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender